شهید ایرج عوضی

نام پدر :محمد حسن

تاریخ تولد :۱۳۴۱/۱۰/۱۲

تاریخ شهادت :۱۳۵۹/۰۶/۳۰

محل تولد :چهار محال

محل شهادت :آبادان

آرامگاه :آبادان