در نماز خانۀ کوچک (بسیج) سپاه گناوه تصویر قاب گرفتۀ شهدا نصب ‏شده بود و بعد از آخرین تصویرعلامت سؤال بزرگی با زیرنویس « شهید بعدی کیست ؟ » گذاشته شده بود. ‏از محمدعلی پرسیدم : شهید بعدی کیست ؟ محمدعلی گفت : اول شما بگو.

‏من چند نفر را که د‏ر جبهه حضور داشتند و احتمال شهادتشان می رفت را نام بردم . 

محمدعلی با حالت جدی و مصمم رو به من کرد و پاسخ داد : « چرا شهید بعدی ما نباشیم ؟ » .

‏چیزی نگذشت که محمد علی شهبازی این پاسدار مخلص و دلیر برای چندمین بار به جبهه اعزام شد و هنوز سال به پایان نرسیده بود ‏که تصویر زیبای او به جای علامت سوال قرار ‏گرفت…
غلامحسین دریانورد

Views: 208