شهید خسرو عبدامامی

نام پدر :حسن

تاريخ تولد :۱۳۳۸/۰۷/۰۱

تاريخ شهادت :۱۳۵۹/۰۷/۰۱

محل تولد :بندر ريگ

محل شهادت :آبهاي خليج فارس

آرامگاه :بندر ريگ