شهید خسرو عبدامامی

نام پدر :حسن

تاریخ تولد :۱۳۳۸/۰۷/۰۱

تاریخ شهادت :۱۳۵۹/۰۷/۰۱

محل تولد :بندر ریگ

محل شهادت :آبهای خلیج فارس

آرامگاه :بندر ریگ

بازدیدها: 6