شهید رضا تاج الدینی

نام پدر : حسين

تاريخ تولد : ۱۳۳۹/۳/۹

تاريخ شهادت : ۱۳۶۰/۱/۴

محل تولد : آبادان

محل شهادت : خرمشهر

آرامگاه : گناوه

___________________________________________________________________________________