شهید سعید محسنی

نام پدر :محمد

تاريخ تولد :۱۳۳۷/۰۶/۲۰

تاريخ شهادت :۱۳۶۴/۱۱/۰۳

محل تولد :آبادان

محل شهادت :خليج فارس

آرامگاه :بندر ريگ