شهید علیرضا رضایی

نام پدر :عبدالسيد

تاريخ تولد :۱۳۳۰/۰۶/۰۳

تاريخ شهادت :۱۳۶۱/۱۲/۰۵

محل تولد :چهار روستايي

محل شهادت :شوش

آرامگاه :چهار روستايي