شهید علیرضا صادق زاده

نام پدر :علي

تاريخ تولد :۱۳۴۴/۰۴/۰۱

تاريخ شهادت :۱۳۶۵/۰۲/۱۱

محل تولد :بندر گناوه

محل شهادت :فاو

آرامگاه :گناوه

_______________________________________________________________________________________________

اشعار شهید

شهيدان بر شهادت خنده كردنـد

به عطر خود بهاران زنده كردنــد

به زير لب بگفتا لاله اين حــرف

شهيدان لاله را شرمنــده كردند

 ************************************

 اي مادر فرخنــده نداري خبــــــر از مـــن      

از گردش ايــام چه آمد بر ســـــر مـــن

من تازه گلي بــودم انـــدر چمــن دهـــر

يــك بــاره فرو ريخت اجل بال و پر مــن

در خــدمت مــن چه شدم عـــازم جبهــه

صيــاد قضــا تيــر بــزد بــر بـــدن مــن

بر پيكر پاك پاكم چه رسيد تركش دشمن

يــك بــاره بسوزانــد قــد رعنـا جگر من

از ســوز جگــر نالــه جانــسـوز كــشيـدم

شايد كه رسد مهدي موعود به بالين سر من

لحــظه‌هــاي آخر عمرم به تندي مي‌رفت

نگذاشــت ببينــم دم آخــر وطنــم مـن

اندام مـن آندم متــلاشي شــده گفتــم

صــد شكــر نبــودي كـه ببينـي بـدن من

بسيــار كشيــدي تــو زمـن رنـــج فراوان

افســـوس كــه خود بهره نبردي زير مــن

بخشا زكـرم حق خــود اي مادر دلبند

باشد زخدا فيض بگيري تو به از من

گفتي زشهادت تو بگو نام و نشاني

نام علي و ايران همي بود وطن من

****************************

 كي كند اين همه شعر تكثير كه از بهر من است

يار ديرينه‌ام رسول كـــه غمخـــوار مــن است