شهید علیرضا صادق زاده

نام پدر :علی

تاریخ تولد :۱۳۴۴/۰۴/۰۱

تاریخ شهادت :۱۳۶۵/۰۲/۱۱

محل تولد :بندر گناوه

محل شهادت :فاو

آرامگاه :گناوه

_______________________________________________________________________________________________

اشعار شهید

شهیدان بر شهادت خنده کردنـد

به عطر خود بهاران زنده کردنــد

به زیر لب بگفتا لاله این حــرف

شهیدان لاله را شرمنــده کردند

 ************************************

 ای مادر فرخنــده نداری خبــــــر از مـــن      

از گردش ایــام چه آمد بر ســـــر مـــن

من تازه گلی بــودم انـــدر چمــن دهـــر

یــک بــاره فرو ریخت اجل بال و پر مــن

در خــدمت مــن چه شدم عـــازم جبهــه

صیــاد قضــا تیــر بــزد بــر بـــدن مــن

بر پیکر پاک پاکم چه رسید ترکش دشمن

یــک بــاره بسوزانــد قــد رعنـا جگر من

از ســوز جگــر نالــه جانــسـوز کــشیـدم

شاید که رسد مهدی موعود به بالین سر من

لحــظه‌هــای آخر عمرم به تندی می‌رفت

نگذاشــت ببینــم دم آخــر وطنــم مـن

اندام مـن آندم متــلاشی شــده گفتــم

صــد شکــر نبــودی کـه ببینـی بـدن من

بسیــار کشیــدی تــو زمـن رنـــج فراوان

افســـوس کــه خود بهره نبردی زیر مــن

بخشا زکـرم حق خــود ای مادر دلبند

باشد زخدا فیض بگیری تو به از من

گفتی زشهادت تو بگو نام و نشانی

نام علی و ایران همی بود وطن من

****************************

 کی کند این همه شعر تکثیر که از بهر من است

یار دیرینه‌ام رسول کـــه غمخـــوار مــن است

 

بازدیدها: 19