شهید علی کریمی

نام پدر :گرگعلی

تاریخ تولد :۱۳۴۷/۰۴/۰۲

تاریخ شهادت :۱۳۶۴/۰۹/۱۲

محل تولد :عطیبه

محل شهادت :خارگ

آرامگاه :روستای عطیبه

بازدید: 5