قسمتی از وصیت نامه شهید

ملتی که شهادت را سعادت میداند پیروز است .
خمینی کبیر (ره)

به خدا سوگند که هیچ باکی ندارم از مردن چرا که امام مان فریاد زد از مرگ چه هراسی داریم وقتی که به سوی حق میرویم

اینجانب به عنوان فردی حقیر و کوچک به شما وصیت میکنم به خواهران و برادران و پدر و مادرم که همیشه در راه اسلام و قرآن گام بر دارید

و همیشه پیرو راه امام عزیزمان باشید که راه او همان راه پیامبر و راه خدا و راه سعادت در دنیا و آخرت و بالاخره قرین شدن با ائمه و صدیقین و شهدا در بهشت است .

و هیچ گاه مساجد را که به قول اماممان سنگرند خالی نکنید و دعای کمیل و توسل و … را که راهنمایان راه حقیقت و حقند ترک نکنید و سعی کنید همیشه با دعا و نماز انس بگیرید . که بهتری مونس اند .

بازدیدها: 3