قسمتی از وصیت نامه شهید

ملتي كه شهادت را سعادت ميداند پيروز است .
خميني كبير (ره)

به خدا سوگند كه هيچ باكي ندارم از مردن چرا كه امام مان فرياد زد از مرگ چه هراسي داريم وقتي كه به سوی حق ميرويم

اينجانب به عنوان فردي حقير و كوچك به شما وصيت ميكنم به خواهران و برادران و پدر و مادرم كه هميشه در راه اسلام و قرآن گام بر داريد

و هميشه پيرو راه امام عزيزمان باشيد كه راه او همان راه پيامبر و راه خدا و راه سعادت در دنيا و آخرت و بالاخره قرين شدن با ائمه و صديقين و شهدا در بهشت است .

و هيچ گاه مساجد را که به قول اماممان سنگرند خالي نكنيد و دعاي كميل و توسل و … را كه راهنمايان راه حقيقت و حقند ترك نكنيد و سعي كنيد هميشه با دعا و نماز انس بگيريد . كه بهتري مونس اند .