فروردین ماه
تولد شهادت 
عليرضا رضايي لشكري ۰۱/۰۱/۱۳۴۰ تاریخ تولد محمود خاج ۰۱/۰۱/۱۳۶۱ تاریخ شهادت
مير حسين موسوي ۰۱/۰۱/۱۳۴۴ تاریخ تولد عبدالرحيم احمدزاده ۰۲/۰۱/۱۳۶۱ تاریخ شهادت
عبدالعزيز رستمي ۰۱/۰۱/۱۳۴۲ تاریخ تولد نصرالله احمدي ۰۲/۰۱/۱۳۶۱ تاریخ شهادت
عبدالعزيز مذكوري ۰۱/۰۱/۱۳۴۷ تاریخ تولد شهريار ارجمند ۰۲/۰۱/۱۳۶۱ تاریخ شهادت
محمد علي موسايي ۰۱/۰۱/۱۳۴۱ تاریخ تولد بهروز بهروزي ۰۲/۰۱/۱۳۶۱ تاریخ شهادت
محمد باقر ارجمند ۰۱/۰۱/۱۳۳۸ تاریخ تولد غلامحسين تيموري ۰۲/۰۱/۱۳۶۱ تاریخ شهادت
يدالله قندهاري زاده ۰۱/۰۱/۱۳۰۹ تاریخ تولد عبدالحسين ثقفيان خو ۰۲/۰۱/۱۳۶۱ تاریخ شهادت
غلامعباس ملك نيا ۰۱/۰۱/۱۳۳۵ تاریخ تولد عبدالطيف حيدر زاده ۰۲/۰۱/۱۳۶۱ تاریخ شهادت
سيد فخرالدين موسوي ۰۱/۰۱/۱۳۴۲ تاریخ تولد حر خسروي ۰۲/۰۱/۱۳۶۱ تاریخ شهادت
مهدي توكل دريايي ۰۱/۰۱/۱۳۳۵ تاریخ تولد ناصر داودي ۰۲/۰۱/۱۳۶۱ تاریخ شهادت
جهانگير رشيدي ۰۱/۰۱/۱۳۳۶ تاریخ تولد فریدون زنگي ۰۲/۰۱/۱۳۶۱ تاریخ شهادت
جليل محمدي حقيقي ۰۱/۰۱/۱۳۴۶ تاریخ تولد مصطفي سراجي ۰۲/۰۱/۱۳۶۱ تاریخ شهادت
غلامحسين بهرسي ۰۱/۰۱/۱۳۴۴ تاریخ تولد محمد عباسي رضايي ۰۲/۰۱/۱۳۶۱ تاریخ شهادت
محمد بهزادي ۰۱/۰۱/۱۳۴۱ تاریخ تولد محمدغلامي ۰۲/۰۱/۱۳۶۱ تاریخ شهادت
اردشير خليفات ۰۱/۰۱/۱۳۴۰ تاریخ تولد عبدالله ليراوي ۰۲/۰۱/۱۳۶۱ تاریخ شهادت
عباس يوسفي ۰۲/۰۱/۱۳۴۲ تاریخ تولد ماندني محمدي ۰۲/۰۱/۱۳۶۱ تاریخ شهادت
ابوالفتح احمدزاده ۰۲/۰۱/۱۳۴۰ تاریخ تولد عبدالحسين مرادي ۰۲/۰۱/۱۳۶۱ تاریخ شهادت
عبدالحسين ملك زاده ۰۲/۰۱/۱۳۴۸ تاریخ تولد سيد ابراهيم موسوي ۰۲/۰۱/۱۳۶۶ تاریخ شهادت
رحيم غلامي ۰۳/۰۱/۱۳۴۰ تاریخ تولد عباس يوسفي ۰۲/۰۱/۱۳۶۱ تاریخ شهادت
ضرغام درخشان ۰۳/۰۱/۱۳۴۲ تاریخ تولد رضا تاج الديني ۰۳/۰۱/۱۳۶۰ تاریخ شهادت
سيد مرتضي موسوي ۰۴/۰۱/۱۳۴۴ تاریخ تولد حیدر تباشیر ۰۵/۰۱/۱۳۶۱ تاریخ شهادت
محمد پولاد ۰۴/۰۱/۱۳۳۳ تاریخ تولد غلامرضا مشكوري ۰۵/۰۱/۱۳۶۱ تاریخ شهادت
مرتضي غلامي ۰۴/۰۱/۱۳۴۳ تاریخ تولد حسين مرادي ۰۷/۰۱/۱۳۶۱ تاریخ شهادت
حسن محمود نژاد ۰۵/۰۱/۱۳۲۵ تاریخ تولد محمد علي دارمي ۰۹/۰۱/۱۳۶۶ تاریخ شهادت
عبدالحميد محمد پور ۱۳۴۰/۰۱/۰۵ تاریخ تولد حسن محمود نژاد ۱۳۶۴/۱/۱۲ تاریخ شهادت
سيد مرتضي موسوي ۰۴/۰۱/۱۳۴۴ تاریخ تولد بهادر شهرياري ۲۱/۱/۱۳۶۱ تاریخ شهادت
محمد پولاد ۰۴/۰۱/۱۳۳۳ تاریخ تولد غلامرضا دشتي ۲۲/۱/۱۳۶۲ تاریخ شهادت
مرتضي غلامي ۰۴/۰۱/۱۳۴۳ تاریخ تولد محمد شهابي ۲۸/۱/۱۳۶۷ تاریخ شهادت
حسن محمود نژاد ۰۵/۰۱/۱۳۲۵ تاریخ تولد بهزاد بهمني ۲۸/۱/۱۳۶۵ تاریخ شهادت
عبدالحميد محمد پور ۱۳۴۰/۰۱/۰۵ تاریخ تولد محمد آورند ۲۹/۱/۱۳۶۹ تاریخ شهادت
علي ناصري ۱۱/۰۱/۱۳۴۰ تاریخ تولد    
محمود احمدي ۱۴/۰۱/۱۳۵۰ تاریخ تولد    
عمار معرف ۲۷/۰۱/۱۳۲۹ تاریخ تولد    
محمد غلامزاده ديلمي ۳۰/۰۱/۱۳۴۱ تاریخ تولد    
محمد ميرزائي ۳۰/۰۱/۱۳۴۵ تاریخ تولد    

 

اردیبهشت ماه
   تولد                       شهادت                          
جمشيد برزگر ۰۱/۰۲/۱۳۳۹ تاریخ تولد اردشير حيات داودي ۰۵/۰۲/۱۳۷۹ تاریخ شهادت
عبدالله ملك زاده ۰۳/۰۲/۱۳۳۵ تاریخ تولد احمد كهزادي ۰۵/۰۲/۱۳۷۹ تاریخ شهادت
سيد حسن حسيني ۰۵/۰۲/۱۳۳۵ تاریخ تولد خسرو نجدي ۰۵/۰۲/۱۳۶۱ تاریخ شهادت
محمد علي قنبر نيا ۱۰/۰۲/۱۳۴۲ تاریخ تولد عبدالحمید هدايت ۰۹/۰۲/۱۳۶۵ تاریخ شهادت
علي صيدعالي ۱۰/۰۲/۱۳۳۲ تاریخ تولد جلال عبدامامي ۱۰/۰۲/۱۳۶۵ تاریخ شهادت
علي روئين تن ۱۰/۰۲/۱۳۴۲ تاریخ تولد محمد علي قنبر نيا ۱۰/۰۲/۱۳۶۱ تاریخ شهادت
بهادر غلامعلي زاده ۱۵/۰۲/۱۳۳۹ تاریخ تولد محمود زارعي ۱۰/۰۲/۱۳۶۵ تاریخ شهادت
علي محمدي ۱۵۰/۲/۱۳۴۲ تاریخ تولد عليرضا صادق زاده ۱۱/۰۲/۱۳۶۵ تاریخ شهادت
حمزه بيژني ۱۵/۰۲/۱۳۳۸ تاریخ تولد حاج حسن عشايري ۱۲/۰۲/۱۳۶۱ تاریخ شهادت
    عليرضا رضايي لشكري ۱۵/۰۲/۱۳۶۱ تاریخ شهادت
    خدابخش كمالي ۱۶/۰۲/۱۳۶۱ تاریخ شهادت
    عبدالله ملك زاده ۱۶/۰۲/۱۳۶۱ تاریخ شهادت
    جمشيد برزگر ۱۸/۰۲/۱۳۶۲ تاریخ شهادت
    علي ميگلي ۱۹/۰۲/۱۳۶۵ تاریخ شهادت
    مير حسين موسوي ۱۹/۰۲/۱۳۶۵ تاریخ شهادت
    علی زارعی ۲۴/۰۲/۱۳۶۲ تاریخ شهادت
    علي كشاورز ۲۴/۰۲/۱۳۶۱ تاریخ شهادت
    مظفر سهولي ۳۱/۰۲/۱۳۶۰ تاریخ شهادت

 

خرداد ماه
تولد  شهادت 
حسن بیژنی تاریخ تولد ۱/۳/۱۳۴۱ سيد حسن حسيني تاریخ شهادت ۵/۳/۱۳۶۱
محمود خاج تاریخ تولد ۱/۳/۱۳۴۰ جواد فروتن تاریخ شهادت ۸/۳/۱۳۶۰
احمد خواجه تاریخ تولد ۱/۳/۱۳۴۳ محمد غلامزاده ديلمي تاریخ شهادت ۹/۳/۱۳۶۰
حسن رزمجو تاریخ تولد ۱/۳/۱۳۳۶ عمار معرف تاریخ شهادت ۳۰/۳/۱۳۶۴
قاسم قادري تاریخ تولد ۱/۳/۱۳۴۰    
نادر شمسي دخت تاریخ تولد ۲/۳/۱۳۴۹    
مهدي ناصر پوران تاریخ تولد ۴/۳/۱۳۱۴    
يوسف دشتي تاریخ تولد ۵/۳/۱۳۴۴    
احمد منصوري زاده تاریخ تولد ۵/۳/۱۳۲۵    
عبدالحسين سنگورزاده تاریخ تولد ۵/۳/۱۳۴۲    
عبدالرحيم احمدزاده تاریخ تولد ۷/۳/۱۳۴۱    
علي عباسي تاریخ تولد ۸/۳/۱۳۵۱    
ماندني محمدي تاریخ تولد ۹/۳/۱۳۳۹    
عبدالحسين مرادي تاریخ تولد ۹/۳/۱۳۳۹    
رضا تاج الديني تاریخ تولد ۹/۳/۱۳۳۹    
علي صيادي تاریخ تولد ۱۰/۳/۱۳۴۶    
شهريار ارجمند تاریخ تولد ۱۲/۳/۱۳۳۳    
خدابخش كمالي تاریخ تولد ۲۰/۳/۱۳۳۵    
ناصر داودي تاریخ تولد ۲۲/۳/۱۳۴۲    
نصرالله احمدي تاریخ تولد ۲۹/۳/۱۳۳۹    

 

تیرماه
تولد  شهادت 
قاسم اسيري تاریخ تولد ۱/۴/۱۳۴۶ حسين ملك زاده تاریخ شهادت ۴/۴/۱۳۶۷
غلامرضا بيژني تاریخ تولد ۱/۴/۱۳۴۰ حسن بیژنی تاریخ شهادت ۴/۴/۱۳۶۷
عبدالحميد حسيني تاریخ تولد ۲/۴/۱۳۳۴ عباس ملك زاده تاریخ شهادت ۴/۴/۱۳۶۷
عبدالله عليپور تاریخ تولد ۲/۴/۱۳۴۲ سيد يوسف موسوي نسب تاریخ شهادت ۴/۴/۱۳۶۷
غلامرضا قاسمي تاریخ تولد ۲/۴/۱۳۴۵ عزيز بيژني تاریخ شهادت ۴/۴/۱۳۶۷
امرالله محمدي تاریخ تولد ۲/۴/۱۳۴۱ غلامرضا بيژني تاریخ شهادت ۴/۴/۱۳۶۷
محمد جعفر سعيدي تاریخ تولد ۳/۴/۱۳۳۴ فضل الله حياتي تاریخ شهادت ۴/۴/۱۳۶۷
محمد عباسي رضايي تاریخ تولد ۳/۴/۱۳۴۵ عبدالكريم رزمجو تاریخ شهادت ۴/۴/۱۳۶۷
غلامحسين ليراوي تاریخ تولد ۴/۴/۱۳۳۹ خسرو عبدوئي تاریخ شهادت ۴/۴/۱۳۶۷
عبدالزهراء محسني تاریخ تولد ۵/۴/۱۳۴۰ علي صيدعالي تاریخ شهادت ۷/۴/۱۳۶۰
ماندني عرشي تاریخ تولد ۵/۴/۱۳۴۴ قاسم اسيري تاریخ شهادت ۱۰/۴/۱۳۶۵
عليرضا صادق زاده تاریخ تولد ۷/۴/۱۳۴۴ رحيم غلامي تاریخ شهادت ۱۰/۴/۱۳۶۰
علی زارعی تاریخ تولد ۹/۴/۱۳۴۳ منصور اميدي تاریخ شهادت ۱۲/۴/۱۳۶۷
محمد آورند تاریخ تولد ۹/۴/۱۳۴۹ الله داد بهمنياري تاریخ شهادت ۱۲/۴/۱۳۶۶
عبدالكريم شرطي تاریخ تولد ۱۰/۴/۱۳۲۵ علي ناصري تاریخ شهادت ۱۴/۴/۱۳۶۳
احمد گلستاني تاریخ تولد ۱۰/۴/۱۳۱۸ نادر گودرزي تاریخ شهادت ۲۳/۴/۱۳۶۱
داريوش منعمي تاریخ تولد ۲۰/۴/۱۳۴۶ حسين صلاحي تاریخ شهادت ۲۶/۴/۱۳۶۵
غلامرضا تيلك تاریخ تولد ۲۱/۴/۱۳۳۹    
عبدالامير احمدزاده تاریخ تولد ۲۴/۴/۱۳۴۰    
محمد رضا سركاري تاریخ تولد ۲۴/۴/۱۳۴۶    
محمد شهابي تاریخ تولد ۲۵/۴/۱۳۴۴    

 

مردادماه
تولد  شهادت 
قاسم احمدی تاریخ تولد ۱/۰۵/۱۳۶۴ مهدي رزمجو تاریخ شهادت ۱/۵/۱۳۶۲
مجيد عرشي تاریخ تولد ۱/۵/۱۳۳۴ عبدالعزيز رستمي تاریخ شهادت ۱/۵/۱۳۶۲
زهرا فارسي بندري تاریخ تولد ۱/۵/۱۳۴۵ عبدالعزيز مذكوري تاریخ شهادت ۱/۵/۱۳۶۲
عبدالحسين ثقفيان خو تاریخ تولد ۱/۵/۱۳۴۳ محمد ميرزائي تاریخ شهادت ۳/۵/۱۳۶۵
يدالله زيارت زاده تاریخ تولد ۱/۵/۱۳۴۶ علي صيادي تاریخ شهادت ۴/۵/۱۳۶۵
شهسوار تنديد تاریخ تولد ۳/۵/۱۳۳۲ ماشاء الله رخشانپور تاریخ شهادت ۵/۵/۱۳۶۰
پولاد شجاعي زاده تاریخ تولد ۳/۵/۱۳۲۸ سيد مرتضي حسيني ‌زاده تاریخ شهادت ۱۶/۵/۱۳۶۱
ناصر توسلي تاریخ تولد ۱۰/۵/۱۳۱۵ صفر عالي زاده تاریخ شهادت ۱۹/۵/۱۳۵۷
حاصل زارعي تاریخ تولد ۱۵/۵/۱۳۴۵ عباس ليراوي تاریخ شهادت ۲۵/۵/۱۳۶۴
جهانشير بردستاني تاریخ تولد ۱۸/۵/۱۳۴۵ عبدالكريم شرطي تاریخ شهادت ۲۶/۵/۱۳۶۵
فریدون زنگي تاریخ تولد ۲۸/۵/۱۳۴۴    

 

شهریورماه
                       تولد     شهادت 
حر خسروي تاریخ تولد ۱/۶/۱۳۴۲ غلامحسين منصوري تاریخ شهادت ۲/۶/۱۳۶۶
مجيد شريعتي تاریخ تولد ۱/۶/۱۳۴۳ زهرا فارسي بندري تاریخ شهادت ۳/۶/۱۳۵۹
محمد جعفر سهيلي تاریخ تولد ۱/۶/۱۳۴۷ عليرضا رضايي تاریخ شهادت ۳/۶/۱۳۶۰
حاج حسن عشايري تاریخ تولد ۲/۶/۱۲۹۶ احمد خواجه تاریخ شهادت ۵/۶/۱۳۶۴
علي كشاورز تاریخ تولد ۲/۶/۱۳۳۸ بهزاد بهزادي تاریخ شهادت ۱۶/۶/۱۳۶۵
هاشم اميري تاریخ تولد ۲/۶/۱۳۴۳ عبدالحسين شرطي تاریخ شهادت ۱۶/۶/۱۳۶۵
عليرضا رضايي تاریخ تولد ۳/۶/۱۳۳۰ عليرضا غلامي تاریخ شهادت ۱۷/۶/۱۳۶۰
عبدالصمد سهيلي تاریخ تولد ۳/۶/۱۳۳۱ عبدالامير احمدزاده تاریخ شهادت ۱۷/۶/۱۳۶۱
سيد يوسف موسوي نسب تاریخ تولد ۵/۶/۱۳۴۸ ضرغام بيضائي تاریخ شهادت ۱۷/۶/۱۳۶۴
عباس ليراوي تاریخ تولد ۶/۶/۱۳۴۸ پولاد شجاعي زاده تاریخ شهادت ۲۱/۶/۱۳۵۹
حسين مرادي تاریخ تولد ۸/۶/۱۳۳۹ يدالله زيارت زاده تاریخ شهادت ۲۶/۶/۱۳۶۶
محمد علي شهبازي تاریخ تولد ۱۲/۶/۱۳۴۱ محمد رضا سركاري تاریخ شهادت ۲۶/۶/۱۳۶۶
حسن حيدري شولي تاریخ تولد ۱۵/۶/۱۳۴۱ مجيد خزايي تاریخ شهادت ۳۰/۶/۱۳۶۰
اردشير حيات داودي تاریخ تولد ۱۵/۶/۱۳۴۶ حميد حسن زاده تاریخ شهادت ۳۱/۶/۱۳۵۹
علي ميگلي تاریخ تولد ۱۹/۶/۱۳۴۹ خاتون عليزاده داودي تاریخ شهادت ۳۱/۶/۱۳۵۹
غلامحسين منصوري تاریخ تولد ۲۰/۶/۰۱۳۴۶    
سعيد محسني تاریخ تولد ۲۰/۶/۱۳۳۷    
حسين صلاحي تاریخ تولد ۲۵/۶/۱۳۴۴    
امان الله خرمي تاریخ تولد ۲۵/۶/۱۳۴۲    
عبدالكريم رزمجو تاریخ تولد ۲۸/۶/۱۳۵۰    
خداخواست عليزاده تاریخ تولد ۳۰/۶/۱۳۴۳    

 

مهرماه
  تولد    شهادت
خسرو عبدامامي تاریخ تولد ۱/۷/۱۳۲۸ ناصر توسلي تاریخ شهادت ۱/۷/۱۳۵۹
علي اصغر عبدوئي تاریخ تولد ۱/۷/۱۳۳۶ ماندني عرشي تاریخ شهادت ۱/۷/۱۳۵۹
عباس بهمنياري تاریخ تولد ۱/۷/۱۳۳۸ حسن قادري تاریخ شهادت ۱/۷/۱۳۵۹
سيد هاشم موسوي گماراني تاریخ تولد ۱/۷/۱۳۵۳ خالد قادري تاریخ شهادت ۱/۷/۱۳۵۹
احمد نجارزاده تاریخ تولد ۲/۷/۱۳۴۳ قاسم قادري تاریخ شهادت ۱/۷/۱۳۵۹
سيد مرتضي موسوي تاریخ تولد ۳/۷/۱۳۴۰ اسماعيل لحداني تاریخ شهادت ۱/۷/۱۳۵۹
بهزاد بهمني تاریخ تولد ۴/۷/۱۳۳۶ بهادر غلامعلي زاده تاریخ شهادت ۱/۷/۱۳۶۰
حميد حسن زاده تاریخ تولد ۶/۷/۱۳۳۷ خسرو عبدامامي تاریخ شهادت ۲/۷/۱۳۵۹
عبدالكريم زارعي تاریخ تولد ۶/۷/۱۳۴۲ عبدالحميد محمد پور تاریخ شهادت ۲/۷/۱۳۵۹
خاتون عليزاده داودي تاریخ تولد ۹/۷/۱۳۱۹ مجيد عرشي تاریخ شهادت ۳/۷/۱۳۵۹
حسين منفرد تاریخ تولد ۹/۷/۱۳۳۲ محمد علي موسايي تاریخ شهادت ۵/۷/۱۳۶۰
عبدالرضا گرگين‌پور تاریخ تولد ۹/۷/۱۳۳۹ عبدالحميد حسيني تاریخ شهادت ۵/۷/۱۳۶۴
حسين خسروي تاریخ تولد ۱۳۴۹/۷/۱۰ سيد مرتضي موسوي تاریخ شهادت ۸/۷/۱۳۶۷
عبدالحسين شرطي تاریخ تولد ۱۳۴۹/۷/۱۰ علي ربيعي تاریخ شهادت ۱۱/۷/۱۳۶۲
عليرضا غلامي تاریخ تولد ۱۲/۷/۱۳۴۰ حميد غلامي تاریخ شهادت ۱۲/۷/۱۳۶۶
حميد غلامي تاریخ تولد ۱۲/۷/۱۳۴۵ احمد نجارزاده تاریخ شهادت ۱۸/۷/۱۳۶۰
فارس پور حيدر تاریخ تولد ۱۶/۷/۱۳۴۶ كرم كره بندي تاریخ شهادت ۲۰/۷/۱۳۶۱
فضل الله حياتي تاریخ تولد ۲۰/۷/۱۳۴۷ حسين منفرد تاریخ شهادت ۲۷/۷/۱۳۶۲
    حاصل زارعي تاریخ شهادت ۲۸/۷/۱۳۶۲
    علی میرشکاری تاریخ شهادت ۲۹/۷/۱۳۵۹

 

آبان ماه
  تولد    شهادت 
محمد علي دارمي تاریخ تولد ۱/۸/۱۳۴۴ محمد باقر ارجمند تاریخ شهادت ۳/۸/۱۳۵۹
حاج عيسي باقري تاریخ تولد ۵/۸/۱۳۲۶ محمد پولاد تاریخ شهادت ۸/۸/۱۳۵۹
مظفر سهولي تاریخ تولد ۶/۸/۱۳۳۷ هاشم اميري تاریخ شهادت ۸/۸/۱۳۶۵
فريدون غلامي تاریخ تولد ۱۲/۸/۱۳۱۳ ضرغام درخشان تاریخ شهادت ۸/۸/۱۳۶۵
جمشيد رستمي تاریخ تولد ۱۵/۸/۱۳۴۴ داريوش منعمي تاریخ شهادت ۱۱/۸/۱۳۶۱
علي مير شكاري تاریخ تولد ۱۶/۸/۱۳۳۳ عبدالحسين سنگورزاده تاریخ شهادت ۱۱/۸/۱۳۶۴
عبدالطيف حيدر زاده تاریخ تولد ۱۳۳۴/۸/۲۰ احمد منصوري زاده تاریخ شهادت ۱۴/۸/۱۳۶۱
نادر گودرزي تاریخ تولد ۲۲/۸/۱۳۲۹ محمد علي خواجه تاریخ شهادت ۱۶/۸/۱۳۶۱
صفر عالي زاده تاریخ تولد ۲۴/۸/۱۳۳۰ مصطفي شيري تاریخ شهادت ۲۰/۸/۱۳۶۱
جلال عبدامامي تاریخ تولد ۲۵/۸/۱۳۱۲ منوچهر عباسي تاریخ شهادت ۲۰/۸/۱۳۶۱
محمد علي خواجه تاریخ تولد ۲۵/۸/۱۳۴۰ غلامرضا كمالي تاریخ شهادت ۲۰/۸/۱۳۶۱
هادي خسرواني تاریخ تولد ۲۵/۸/۱۳۵۹ عبدالرضا گرگين‌پور تاریخ شهادت ۲۰/۸/۱۳۶۱
جواد فروتن تاریخ تولد ۲۶/۸/۱۳۴۱ يدالله قندهاري زاده تاریخ شهادت ۲۰/۸/۱۳۷۵
    عبدالزهراء محسني تاریخ شهادت ۲۲/۸/۱۳۶۰
    علي محمدي تاریخ شهادت ۳۰/۸/۱۳۶۴

 

آذرماه
 تولد   شهادت 
بهزاد بهزادي تاریخ تولد ۱/۹/۱۳۴۱ خداخواست عليزاده تاریخ شهادت ۱/۹/۱۳۶۲
عبدالله بابدست تاریخ تولد ۲/۹/۱۳۲۳ عبدالحسين شيخ‌زاده تاریخ شهادت ۴/۹/۱۳۶۱
عبدالله نظري تاریخ تولد ۲/۹/۱۳۴۲ حمزه بيژني تاریخ شهادت ۹/۹/۱۳۶۰
خداخواست خدرزاده تاریخ تولد ۲/۹/۱۳۴۴ خداخواست خدرزاده تاریخ شهادت ۹/۹/۱۳۶۰
ناصر رسولي تاریخ تولد ۸/۹/۱۳۲۵ نصرالله خزايي تاریخ شهادت ۹/۹/۱۳۶۰
عبدالصادق دريساوي تاریخ تولد ۹/۹/۱۳۳۵ علي كريمي تاریخ شهادت ۱۲/۹/۱۳۶۴
بهروز بهروزي تاریخ تولد ۱۰/۹/۱۳۴۳ محمود فارسي بندري تاریخ شهادت ۱۷/۹/۱۳۶۲
عزيز بيژني تاریخ تولد ۱۰/۹/۱۳۴۹ عباس بهمنياري تاریخ شهادت ۲۰/۹/۱۳۶۷
غلامرضا دشتي تاریخ تولد ۱۰/۹/۱۳۴۹ سيد هاشم موسوي گماراني تاریخ شهادت ۲۹/۹/۱۳۷۳
عبدالحمید هدايت تاریخ تولد ۱۱/۹/۱۳۳۶    
خسرو عبدوئي تاریخ تولد ۱۲/۹/۱۳۴۷    
بهرام توسلي تاریخ تولد ۱۵/۹/۱۳۴۵    
محمود فارسي بندري تاریخ تولد ۱۵/۹/۱۳۴۹    
جواد شادماني تاریخ تولد ۱۶/۹/۱۳۴۳    
عبدالمجيد ايزدي تاریخ تولد ۲۰/۹/۱۳۴۱    
الله داد بهمنياري تاریخ تولد ۲۴/۹/۱۳۴۰    

 

دی ماه
 تولد  شهادت 
مهدي رزمجو تاریخ تولد ۱/۱۰/۱۳۴۳ اسفنديار لشكري تاریخ شهادت ۴/۱۰/۱۳۶۲
غلام زارعي تاریخ تولد ۲/۱۰/۱۳۱۰ جهانشير بردستاني تاریخ شهادت ۴/۱۰/۱۳۶۵
محمود زارعي تاریخ تولد ۴/۱۰/۱۳۰۵ محمد جعفر سعيدي تاریخ شهادت ۴/۱۰/۱۳۶۵
حبيب طاهري تاریخ تولد ۵/۱۰/۱۳۴۲ محمد جعفر سهيلي تاریخ شهادت ۴/۱۰/۱۳۶۵
حسن قادري تاریخ تولد ۸/۱۰/۱۳۲۴ مجيد شريعتي تاریخ شهادت ۴/۱۰/۱۳۶۵
ضرغام بيضائي تاریخ تولد ۹/۱۰/۱۳۴۳ نادر شمسي دخت تاریخ شهادت ۴/۱۰/۱۳۶۵
خسرو نجدي تاریخ تولد ۹/۱۰/۱۳۳۹ حبيب طاهري تاریخ شهادت ۴/۱۰/۱۳۶۵
بهادر شهرياري تاریخ تولد ۱۰/۱۰/۱۳۴۴ علي عباسي تاریخ شهادت ۴/۱۰/۱۳۶۵
ايرج عوضي تاریخ تولد ۱۲/۱۰/۱۳۴۱ موسي غلامزاد ديلمي تاریخ شهادت ۴/۱۰/۱۳۶۵
حیدر تباشیر تاریخ تولد ۱۵/۱۰/۱۳۴۰ غلامرضا قاسمي تاریخ شهادت ۴/۱۰/۱۳۶۵
سيد مرتضي حسيني ‌زاده تاریخ تولد ۱۵/۱۰/۱۳۴۶ ابراهيم كدايي تاریخ شهادت ۴/۱۰/۱۳۶۵
منوچهر عباسي تاریخ تولد ۱۷/۱۰/۱۳۳۹ غلامحسين كرمي تاریخ شهادت ۴/۱۰/۱۳۶۵
    احمد گلستاني تاریخ شهادت ۴/۱۰/۱۳۶۵
    خسرو نظري تاریخ شهادت ۴/۱۰/۱۳۶۵
    ناصر رسولي تاریخ شهادت ۷/۱۰/۱۳۶۴
    سيد فخرالدين موسوي تاریخ شهادت۱۱/۱۰/۱۳۶۲
    سيد مرتضي موسوي تاریخ شهادت۱۴/۱۰/۱۳۶۰
    نادر خضري تاریخ شهادت ۱۹/۱۰/۱۳۶۵
    جمشيد رستمي تاریخ شهادت ۱۹/۱۰/۱۳۶۵
    عبذالصادق دریساوی تاریخ شهادت ۲۰/۱۰/۱۳۵۹
    حسين خسروي تاریخ شهادت ۱۳۶۵/۱۰/۲۴
    مهدي ناصر پوران تاریخ شهادت ۲۴/۱۰/۱۳۶۳
    محمود احمدی تاریخ شهادت ۲۴/۱۰/۱۳۶۵
    عبدالله بابدست تاریخ شهادت ۲۴/۱۰/۱۳۶۵
    جواد شادمانی تاریخ شهادت ۲۴/۱۰/۱۳۶۵
    عبدالكريم زارعي تاریخ شهادت ۲۶/۱۰/۱۳۶۲
    غلامعباس ملك نيا تاریخ شهادت ۲۷/۱۰/۱۳۵۹
    عبدالله نظري تاریخ شهادت ۲۷/۱۰/۱۳۵۹

 

بهمن ماه
 تولد  شهادت 
غلامرضا مشكوري تاریخ تولد ۱/۱۱/۱۳۴۳ بهرام توسلي تاریخ شهادت ۳/۱۱/۱۳۶۴
عباس ملك زاده تاریخ تولد ۱/۱۱/۱۳۴۷ هادي خسرواني تاریخ شهادت ۳/۱۱/۱۳۶۴
خسرو نظري تاریخ تولد ۱۰/۱۱/۱۳۴۸ غلام زارعي تاریخ شهادت ۳/۱۱/۱۳۶۴
غلامحسين تيموري تاریخ تولد ۱۲/۱۱/۱۳۱۰ سعيد محسني تاریخ شهادت ۳/۱۱/۱۳۶۴
مصطفي شيري تاریخ تولد ۱۲/۱۱/۱۳۴۱ غلامرضا تيلك تاریخ شهادت ۳/۱۱/۱۳۶۵
مجيد خزايي تاریخ تولد ۱۵/۱۱/۱۳۴۳ يوسف دشتي تاریخ شهادت ۳/۱۱/۱۳۶۵
نصرالله خزايي تاریخ تولد ۱۵/۱۱/۱۳۴۳ عبدالحسين ملك زاده تاریخ شهادت ۳/۱۱/۱۳۶۵
خالد قادري تاریخ تولد ۱۷/۱۱/۱۳۳۲ امان الله خرمي تاریخ شهادت ۱۵/۱۱/۱۳۶۴
ابراهيم تباشير تاریخ تولد ۱۸/۱۱/۱۳۴۸ عبدالمجيد ايزدي تاریخ شهادت ۲۱/۱۱/۱۳۶۴
حسين ملك زاده تاریخ تولد ۱۹/۱۱/۱۳۵۰ فارس پور حيدر تاریخ شهادت ۲۱/۱۱/۱۳۶۵
سيد ابراهيم موسوي تاریخ تولد ۲۶/۱۱/۱۳۴۴ علي اصغر عبدوئي تاریخ شهادت ۲۲/۱۱/۱۳۶۴
ماشاء الله رخشانپور تاریخ تولد ۳۰/۱۱/۱۳۴۰ شهسوار تنديد تاریخ شهادت ۲۳/۱۱/۱۳۶۴
    جهانگير رشيدي تاریخ شهادت ۲۳/۱۱/۱۳۶۴
    عبدالصمد سهيلي تاریخ شهادت ۲۴/۱۱/۱۳۶۴
    ابوالفتح احمدزاده تاریخ شهادت ۲۵/۱۱/۱۳۶۳
    قاسم احمدی تاریخ شهادت ۲۵/۱۱/۱۳۶۴
    جليل محمدي حقيقي تاریخ شهادت ۲۷/۱۱/۱۳۶۴
    مهدي توكل دريايي تاریخ شهادت ۲۸/۱۱/۱۳۶۴
    حاج عيسي باقري تاریخ شهادت ۳۰/۱۱/۱۳۶۴

 

اسفندماه
 تولد شهادت 
اسماعيل لحداني تاریخ تولد ۱/۱۲/۱۳۱۸ فريدون غلامي تاریخ شهادت ۱/۱۲/۱۳۶۰
عبدالله ليراوي تاریخ تولد ۱/۱۲/۱۳۴۳ امرالله محمدي تاریخ شهادت ۲/۱۲/۱۳۶۲
محمدغلامي تاریخ تولد ۲/۱۲/۱۳۳۶ محمد بهزادي تاریخ شهادت ۷/۱۲/۱۳۶۵
عبدالله رستمي تاریخ تولد ۳/۱۲/۱۳۱۴ اردشير خليفات تاریخ شهادت ۷/۱۲/۱۳۶۵
موسي غلامزاد ديلمي تاریخ تولد ۳/۱۲/۱۳۴۵ علي روئين تن تاریخ شهادت ۱۱/۱۲/۱۳۶۰
منصور اميدي تاریخ تولد ۷/۱۲/۱۳۳۸ غلامحسين ليراوي تاریخ شهادت ۱۳/۱۲/۱۳۶۰
عبدالحسين شيخ‌زاده تاریخ تولد ۷/۱۲/۱۳۳۹ حسن حيدري شولي تاریخ شهادت ۱۴/۱۲/۱۳۷۶
علي ربيعي تاریخ تولد ۱۱/۱۲/۱۳۴۱ غلامحسين بهرسي تاریخ شهادت ۱۶/۱۲/۱۳۶۶
مصطفي سراجي تاریخ تولد ۱۲/۱۲/۱۳۴۲ عبدالله رستمي تاریخ شهادت ۱۸/۱۲/۱۳۶۳
نادر خضري تاریخ تولد ۱۹/۱۲/۱۳۴۵ محمد علي شهبازي تاریخ شهادت ۲۲/۱۲/۱۳۶۲
ابراهيم كدايي تاریخ تولد ۲۰/۱۲/۱۳۴۴ ابراهيم تباشير تاریخ شهادت ۲۴/۱۲/۱۳۶۱
يونس شهابي‌زاده تاریخ تولد ۲۰/۱۲/۱۳۵۵ حسن رزمجو تاریخ شهادت ۲۶/۱۲/۱۳۶۳
    مرتضي غلامي تاریخ شهادت ۲۶/۱۲/۱۳۶۳
    يونس شهابي‌زاده تاریخ شهادت ۲۶/۱۲/۱۳۷۵
    عبدالله عليپور تاریخ شهادت ۲۸/۱۲/۱۳۶۲