فروردین ماه
تولد شهادت 
علیرضا رضایی لشکری ۰۱/۰۱/۱۳۴۰ تاریخ تولد محمود خاج ۰۱/۰۱/۱۳۶۱ تاریخ شهادت
میر حسین موسوی ۰۱/۰۱/۱۳۴۴ تاریخ تولد عبدالرحیم احمدزاده ۰۲/۰۱/۱۳۶۱ تاریخ شهادت
عبدالعزیز رستمی ۰۱/۰۱/۱۳۴۲ تاریخ تولد نصرالله احمدی ۰۲/۰۱/۱۳۶۱ تاریخ شهادت
عبدالعزیز مذکوری ۰۱/۰۱/۱۳۴۷ تاریخ تولد شهریار ارجمند ۰۲/۰۱/۱۳۶۱ تاریخ شهادت
محمد علی موسایی ۰۱/۰۱/۱۳۴۱ تاریخ تولد بهروز بهروزی ۰۲/۰۱/۱۳۶۱ تاریخ شهادت
محمد باقر ارجمند ۰۱/۰۱/۱۳۳۸ تاریخ تولد غلامحسین تیموری ۰۲/۰۱/۱۳۶۱ تاریخ شهادت
یدالله قندهاری زاده ۰۱/۰۱/۱۳۰۹ تاریخ تولد عبدالحسین ثقفیان خو ۰۲/۰۱/۱۳۶۱ تاریخ شهادت
غلامعباس ملک نیا ۰۱/۰۱/۱۳۳۵ تاریخ تولد عبدالطیف حیدر زاده ۰۲/۰۱/۱۳۶۱ تاریخ شهادت
سید فخرالدین موسوی ۰۱/۰۱/۱۳۴۲ تاریخ تولد حر خسروی ۰۲/۰۱/۱۳۶۱ تاریخ شهادت
مهدی توکل دریایی ۰۱/۰۱/۱۳۳۵ تاریخ تولد ناصر داودی ۰۲/۰۱/۱۳۶۱ تاریخ شهادت
جهانگیر رشیدی ۰۱/۰۱/۱۳۳۶ تاریخ تولد فریدون زنگی ۰۲/۰۱/۱۳۶۱ تاریخ شهادت
جلیل محمدی حقیقی ۰۱/۰۱/۱۳۴۶ تاریخ تولد مصطفی سراجی ۰۲/۰۱/۱۳۶۱ تاریخ شهادت
غلامحسین بهرسی ۰۱/۰۱/۱۳۴۴ تاریخ تولد محمد عباسی رضایی ۰۲/۰۱/۱۳۶۱ تاریخ شهادت
محمد بهزادی ۰۱/۰۱/۱۳۴۱ تاریخ تولد محمدغلامی ۰۲/۰۱/۱۳۶۱ تاریخ شهادت
اردشیر خلیفات ۰۱/۰۱/۱۳۴۰ تاریخ تولد عبدالله لیراوی ۰۲/۰۱/۱۳۶۱ تاریخ شهادت
عباس یوسفی ۰۲/۰۱/۱۳۴۲ تاریخ تولد ماندنی محمدی ۰۲/۰۱/۱۳۶۱ تاریخ شهادت
ابوالفتح احمدزاده ۰۲/۰۱/۱۳۴۰ تاریخ تولد عبدالحسین مرادی ۰۲/۰۱/۱۳۶۱ تاریخ شهادت
عبدالحسین ملک زاده ۰۲/۰۱/۱۳۴۸ تاریخ تولد سید ابراهیم موسوی ۰۲/۰۱/۱۳۶۶ تاریخ شهادت
رحیم غلامی ۰۳/۰۱/۱۳۴۰ تاریخ تولد عباس یوسفی ۰۲/۰۱/۱۳۶۱ تاریخ شهادت
ضرغام درخشان ۰۳/۰۱/۱۳۴۲ تاریخ تولد رضا تاج الدینی ۰۳/۰۱/۱۳۶۰ تاریخ شهادت
سید مرتضی موسوی ۰۴/۰۱/۱۳۴۴ تاریخ تولد حیدر تباشیر ۰۵/۰۱/۱۳۶۱ تاریخ شهادت
محمد پولاد ۰۴/۰۱/۱۳۳۳ تاریخ تولد غلامرضا مشکوری ۰۵/۰۱/۱۳۶۱ تاریخ شهادت
مرتضی غلامی ۰۴/۰۱/۱۳۴۳ تاریخ تولد حسین مرادی ۰۷/۰۱/۱۳۶۱ تاریخ شهادت
حسن محمود نژاد ۰۵/۰۱/۱۳۲۵ تاریخ تولد محمد علی دارمی ۰۹/۰۱/۱۳۶۶ تاریخ شهادت
عبدالحمید محمد پور ۱۳۴۰/۰۱/۰۵ تاریخ تولد حسن محمود نژاد ۱۳۶۴/۱/۱۲ تاریخ شهادت
سید مرتضی موسوی ۰۴/۰۱/۱۳۴۴ تاریخ تولد بهادر شهریاری ۲۱/۱/۱۳۶۱ تاریخ شهادت
محمد پولاد ۰۴/۰۱/۱۳۳۳ تاریخ تولد غلامرضا دشتی ۲۲/۱/۱۳۶۲ تاریخ شهادت
مرتضی غلامی ۰۴/۰۱/۱۳۴۳ تاریخ تولد محمد شهابی ۲۸/۱/۱۳۶۷ تاریخ شهادت
حسن محمود نژاد ۰۵/۰۱/۱۳۲۵ تاریخ تولد بهزاد بهمنی ۲۸/۱/۱۳۶۵ تاریخ شهادت
عبدالحمید محمد پور ۱۳۴۰/۰۱/۰۵ تاریخ تولد محمد آورند ۲۹/۱/۱۳۶۹ تاریخ شهادت
علی ناصری ۱۱/۰۱/۱۳۴۰ تاریخ تولد    
محمود احمدی ۱۴/۰۱/۱۳۵۰ تاریخ تولد    
عمار معرف ۲۷/۰۱/۱۳۲۹ تاریخ تولد    
محمد غلامزاده دیلمی ۳۰/۰۱/۱۳۴۱ تاریخ تولد    
محمد میرزائی ۳۰/۰۱/۱۳۴۵ تاریخ تولد    

 

اردیبهشت ماه
   تولد                       شهادت                          
جمشید برزگر ۰۱/۰۲/۱۳۳۹ تاریخ تولد اردشیر حیات داودی ۰۵/۰۲/۱۳۷۹ تاریخ شهادت
عبدالله ملک زاده ۰۳/۰۲/۱۳۳۵ تاریخ تولد احمد کهزادی ۰۵/۰۲/۱۳۷۹ تاریخ شهادت
سید حسن حسینی ۰۵/۰۲/۱۳۳۵ تاریخ تولد خسرو نجدی ۰۵/۰۲/۱۳۶۱ تاریخ شهادت
محمد علی قنبر نیا ۱۰/۰۲/۱۳۴۲ تاریخ تولد عبدالحمید هدایت ۰۹/۰۲/۱۳۶۵ تاریخ شهادت
علی صیدعالی ۱۰/۰۲/۱۳۳۲ تاریخ تولد جلال عبدامامی ۱۰/۰۲/۱۳۶۵ تاریخ شهادت
علی روئین تن ۱۰/۰۲/۱۳۴۲ تاریخ تولد محمد علی قنبر نیا ۱۰/۰۲/۱۳۶۱ تاریخ شهادت
بهادر غلامعلی زاده ۱۵/۰۲/۱۳۳۹ تاریخ تولد محمود زارعی ۱۰/۰۲/۱۳۶۵ تاریخ شهادت
علی محمدی ۱۵۰/۲/۱۳۴۲ تاریخ تولد علیرضا صادق زاده ۱۱/۰۲/۱۳۶۵ تاریخ شهادت
حمزه بیژنی ۱۵/۰۲/۱۳۳۸ تاریخ تولد حاج حسن عشایری ۱۲/۰۲/۱۳۶۱ تاریخ شهادت
    علیرضا رضایی لشکری ۱۵/۰۲/۱۳۶۱ تاریخ شهادت
    خدابخش کمالی ۱۶/۰۲/۱۳۶۱ تاریخ شهادت
    عبدالله ملک زاده ۱۶/۰۲/۱۳۶۱ تاریخ شهادت
    جمشید برزگر ۱۸/۰۲/۱۳۶۲ تاریخ شهادت
    علی میگلی ۱۹/۰۲/۱۳۶۵ تاریخ شهادت
    میر حسین موسوی ۱۹/۰۲/۱۳۶۵ تاریخ شهادت
    علی زارعی ۲۴/۰۲/۱۳۶۲ تاریخ شهادت
    علی کشاورز ۲۴/۰۲/۱۳۶۱ تاریخ شهادت
    مظفر سهولی ۳۱/۰۲/۱۳۶۰ تاریخ شهادت

 

خرداد ماه
تولد  شهادت 
حسن بیژنی تاریخ تولد ۱/۳/۱۳۴۱ سید حسن حسینی تاریخ شهادت ۵/۳/۱۳۶۱
محمود خاج تاریخ تولد ۱/۳/۱۳۴۰ جواد فروتن تاریخ شهادت ۸/۳/۱۳۶۰
احمد خواجه تاریخ تولد ۱/۳/۱۳۴۳ محمد غلامزاده دیلمی تاریخ شهادت ۹/۳/۱۳۶۰
حسن رزمجو تاریخ تولد ۱/۳/۱۳۳۶ عمار معرف تاریخ شهادت ۳۰/۳/۱۳۶۴
قاسم قادری تاریخ تولد ۱/۳/۱۳۴۰    
نادر شمسی دخت تاریخ تولد ۲/۳/۱۳۴۹    
مهدی ناصر پوران تاریخ تولد ۴/۳/۱۳۱۴    
یوسف دشتی تاریخ تولد ۵/۳/۱۳۴۴    
احمد منصوری زاده تاریخ تولد ۵/۳/۱۳۲۵    
عبدالحسین سنگورزاده تاریخ تولد ۵/۳/۱۳۴۲    
عبدالرحیم احمدزاده تاریخ تولد ۷/۳/۱۳۴۱    
علی عباسی تاریخ تولد ۸/۳/۱۳۵۱    
ماندنی محمدی تاریخ تولد ۹/۳/۱۳۳۹    
عبدالحسین مرادی تاریخ تولد ۹/۳/۱۳۳۹    
رضا تاج الدینی تاریخ تولد ۹/۳/۱۳۳۹    
علی صیادی تاریخ تولد ۱۰/۳/۱۳۴۶    
شهریار ارجمند تاریخ تولد ۱۲/۳/۱۳۳۳    
خدابخش کمالی تاریخ تولد ۲۰/۳/۱۳۳۵    
ناصر داودی تاریخ تولد ۲۲/۳/۱۳۴۲    
نصرالله احمدی تاریخ تولد ۲۹/۳/۱۳۳۹    

 

تیرماه
تولد  شهادت 
قاسم اسیری تاریخ تولد ۱/۴/۱۳۴۶ حسین ملک زاده تاریخ شهادت ۴/۴/۱۳۶۷
غلامرضا بیژنی تاریخ تولد ۱/۴/۱۳۴۰ حسن بیژنی تاریخ شهادت ۴/۴/۱۳۶۷
عبدالحمید حسینی تاریخ تولد ۲/۴/۱۳۳۴ عباس ملک زاده تاریخ شهادت ۴/۴/۱۳۶۷
عبدالله علیپور تاریخ تولد ۲/۴/۱۳۴۲ سید یوسف موسوی نسب تاریخ شهادت ۴/۴/۱۳۶۷
غلامرضا قاسمی تاریخ تولد ۲/۴/۱۳۴۵ عزیز بیژنی تاریخ شهادت ۴/۴/۱۳۶۷
امرالله محمدی تاریخ تولد ۲/۴/۱۳۴۱ غلامرضا بیژنی تاریخ شهادت ۴/۴/۱۳۶۷
محمد جعفر سعیدی تاریخ تولد ۳/۴/۱۳۳۴ فضل الله حیاتی تاریخ شهادت ۴/۴/۱۳۶۷
محمد عباسی رضایی تاریخ تولد ۳/۴/۱۳۴۵ عبدالکریم رزمجو تاریخ شهادت ۴/۴/۱۳۶۷
غلامحسین لیراوی تاریخ تولد ۴/۴/۱۳۳۹ خسرو عبدوئی تاریخ شهادت ۴/۴/۱۳۶۷
عبدالزهراء محسنی تاریخ تولد ۵/۴/۱۳۴۰ علی صیدعالی تاریخ شهادت ۷/۴/۱۳۶۰
ماندنی عرشی تاریخ تولد ۵/۴/۱۳۴۴ قاسم اسیری تاریخ شهادت ۱۰/۴/۱۳۶۵
علیرضا صادق زاده تاریخ تولد ۷/۴/۱۳۴۴ رحیم غلامی تاریخ شهادت ۱۰/۴/۱۳۶۰
علی زارعی تاریخ تولد ۹/۴/۱۳۴۳ منصور امیدی تاریخ شهادت ۱۲/۴/۱۳۶۷
محمد آورند تاریخ تولد ۹/۴/۱۳۴۹ الله داد بهمنیاری تاریخ شهادت ۱۲/۴/۱۳۶۶
عبدالکریم شرطی تاریخ تولد ۱۰/۴/۱۳۲۵ علی ناصری تاریخ شهادت ۱۴/۴/۱۳۶۳
احمد گلستانی تاریخ تولد ۱۰/۴/۱۳۱۸ نادر گودرزی تاریخ شهادت ۲۳/۴/۱۳۶۱
داریوش منعمی تاریخ تولد ۲۰/۴/۱۳۴۶ حسین صلاحی تاریخ شهادت ۲۶/۴/۱۳۶۵
غلامرضا تیلک تاریخ تولد ۲۱/۴/۱۳۳۹    
عبدالامیر احمدزاده تاریخ تولد ۲۴/۴/۱۳۴۰    
محمد رضا سرکاری تاریخ تولد ۲۴/۴/۱۳۴۶    
محمد شهابی تاریخ تولد ۲۵/۴/۱۳۴۴    

 

مردادماه
تولد  شهادت 
قاسم احمدی تاریخ تولد ۱/۰۵/۱۳۶۴ مهدی رزمجو تاریخ شهادت ۱/۵/۱۳۶۲
مجید عرشی تاریخ تولد ۱/۵/۱۳۳۴ عبدالعزیز رستمی تاریخ شهادت ۱/۵/۱۳۶۲
زهرا فارسی بندری تاریخ تولد ۱/۵/۱۳۴۵ عبدالعزیز مذکوری تاریخ شهادت ۱/۵/۱۳۶۲
عبدالحسین ثقفیان خو تاریخ تولد ۱/۵/۱۳۴۳ محمد میرزائی تاریخ شهادت ۳/۵/۱۳۶۵
یدالله زیارت زاده تاریخ تولد ۱/۵/۱۳۴۶ علی صیادی تاریخ شهادت ۴/۵/۱۳۶۵
شهسوار تندید تاریخ تولد ۳/۵/۱۳۳۲ ماشاء الله رخشانپور تاریخ شهادت ۵/۵/۱۳۶۰
پولاد شجاعی زاده تاریخ تولد ۳/۵/۱۳۲۸ سید مرتضی حسینی ‌زاده تاریخ شهادت ۱۶/۵/۱۳۶۱
ناصر توسلی تاریخ تولد ۱۰/۵/۱۳۱۵ صفر عالی زاده تاریخ شهادت ۱۹/۵/۱۳۵۷
حاصل زارعی تاریخ تولد ۱۵/۵/۱۳۴۵ عباس لیراوی تاریخ شهادت ۲۵/۵/۱۳۶۴
جهانشیر بردستانی تاریخ تولد ۱۸/۵/۱۳۴۵ عبدالکریم شرطی تاریخ شهادت ۲۶/۵/۱۳۶۵
فریدون زنگی تاریخ تولد ۲۸/۵/۱۳۴۴    

 

شهریورماه
                       تولد     شهادت 
حر خسروی تاریخ تولد ۱/۶/۱۳۴۲ غلامحسین منصوری تاریخ شهادت ۲/۶/۱۳۶۶
مجید شریعتی تاریخ تولد ۱/۶/۱۳۴۳ زهرا فارسی بندری تاریخ شهادت ۳/۶/۱۳۵۹
محمد جعفر سهیلی تاریخ تولد ۱/۶/۱۳۴۷ علیرضا رضایی تاریخ شهادت ۳/۶/۱۳۶۰
حاج حسن عشایری تاریخ تولد ۲/۶/۱۲۹۶ احمد خواجه تاریخ شهادت ۵/۶/۱۳۶۴
علی کشاورز تاریخ تولد ۲/۶/۱۳۳۸ بهزاد بهزادی تاریخ شهادت ۱۶/۶/۱۳۶۵
هاشم امیری تاریخ تولد ۲/۶/۱۳۴۳ عبدالحسین شرطی تاریخ شهادت ۱۶/۶/۱۳۶۵
علیرضا رضایی تاریخ تولد ۳/۶/۱۳۳۰ علیرضا غلامی تاریخ شهادت ۱۷/۶/۱۳۶۰
عبدالصمد سهیلی تاریخ تولد ۳/۶/۱۳۳۱ عبدالامیر احمدزاده تاریخ شهادت ۱۷/۶/۱۳۶۱
سید یوسف موسوی نسب تاریخ تولد ۵/۶/۱۳۴۸ ضرغام بیضائی تاریخ شهادت ۱۷/۶/۱۳۶۴
عباس لیراوی تاریخ تولد ۶/۶/۱۳۴۸ پولاد شجاعی زاده تاریخ شهادت ۲۱/۶/۱۳۵۹
حسین مرادی تاریخ تولد ۸/۶/۱۳۳۹ یدالله زیارت زاده تاریخ شهادت ۲۶/۶/۱۳۶۶
محمد علی شهبازی تاریخ تولد ۱۲/۶/۱۳۴۱ محمد رضا سرکاری تاریخ شهادت ۲۶/۶/۱۳۶۶
حسن حیدری شولی تاریخ تولد ۱۵/۶/۱۳۴۱ مجید خزایی تاریخ شهادت ۳۰/۶/۱۳۶۰
اردشیر حیات داودی تاریخ تولد ۱۵/۶/۱۳۴۶ حمید حسن زاده تاریخ شهادت ۳۱/۶/۱۳۵۹
علی میگلی تاریخ تولد ۱۹/۶/۱۳۴۹ خاتون علیزاده داودی تاریخ شهادت ۳۱/۶/۱۳۵۹
غلامحسین منصوری تاریخ تولد ۲۰/۶/۰۱۳۴۶    
سعید محسنی تاریخ تولد ۲۰/۶/۱۳۳۷    
حسین صلاحی تاریخ تولد ۲۵/۶/۱۳۴۴    
امان الله خرمی تاریخ تولد ۲۵/۶/۱۳۴۲    
عبدالکریم رزمجو تاریخ تولد ۲۸/۶/۱۳۵۰    
خداخواست علیزاده تاریخ تولد ۳۰/۶/۱۳۴۳    

 

مهرماه
  تولد    شهادت
خسرو عبدامامی تاریخ تولد ۱/۷/۱۳۲۸ ناصر توسلی تاریخ شهادت ۱/۷/۱۳۵۹
علی اصغر عبدوئی تاریخ تولد ۱/۷/۱۳۳۶ ماندنی عرشی تاریخ شهادت ۱/۷/۱۳۵۹
عباس بهمنیاری تاریخ تولد ۱/۷/۱۳۳۸ حسن قادری تاریخ شهادت ۱/۷/۱۳۵۹
سید هاشم موسوی گمارانی تاریخ تولد ۱/۷/۱۳۵۳ خالد قادری تاریخ شهادت ۱/۷/۱۳۵۹
احمد نجارزاده تاریخ تولد ۲/۷/۱۳۴۳ قاسم قادری تاریخ شهادت ۱/۷/۱۳۵۹
سید مرتضی موسوی تاریخ تولد ۳/۷/۱۳۴۰ اسماعیل لحدانی تاریخ شهادت ۱/۷/۱۳۵۹
بهزاد بهمنی تاریخ تولد ۴/۷/۱۳۳۶ بهادر غلامعلی زاده تاریخ شهادت ۱/۷/۱۳۶۰
حمید حسن زاده تاریخ تولد ۶/۷/۱۳۳۷ خسرو عبدامامی تاریخ شهادت ۲/۷/۱۳۵۹
عبدالکریم زارعی تاریخ تولد ۶/۷/۱۳۴۲ عبدالحمید محمد پور تاریخ شهادت ۲/۷/۱۳۵۹
خاتون علیزاده داودی تاریخ تولد ۹/۷/۱۳۱۹ مجید عرشی تاریخ شهادت ۳/۷/۱۳۵۹
حسین منفرد تاریخ تولد ۹/۷/۱۳۳۲ محمد علی موسایی تاریخ شهادت ۵/۷/۱۳۶۰
عبدالرضا گرگین‌پور تاریخ تولد ۹/۷/۱۳۳۹ عبدالحمید حسینی تاریخ شهادت ۵/۷/۱۳۶۴
حسین خسروی تاریخ تولد ۱۳۴۹/۷/۱۰ سید مرتضی موسوی تاریخ شهادت ۸/۷/۱۳۶۷
عبدالحسین شرطی تاریخ تولد ۱۳۴۹/۷/۱۰ علی ربیعی تاریخ شهادت ۱۱/۷/۱۳۶۲
علیرضا غلامی تاریخ تولد ۱۲/۷/۱۳۴۰ حمید غلامی تاریخ شهادت ۱۲/۷/۱۳۶۶
حمید غلامی تاریخ تولد ۱۲/۷/۱۳۴۵ احمد نجارزاده تاریخ شهادت ۱۸/۷/۱۳۶۰
فارس پور حیدر تاریخ تولد ۱۶/۷/۱۳۴۶ کرم کره بندی تاریخ شهادت ۲۰/۷/۱۳۶۱
فضل الله حیاتی تاریخ تولد ۲۰/۷/۱۳۴۷ حسین منفرد تاریخ شهادت ۲۷/۷/۱۳۶۲
    حاصل زارعی تاریخ شهادت ۲۸/۷/۱۳۶۲
    علی میرشکاری تاریخ شهادت ۲۹/۷/۱۳۵۹

 

آبان ماه
  تولد    شهادت 
محمد علی دارمی تاریخ تولد ۱/۸/۱۳۴۴ محمد باقر ارجمند تاریخ شهادت ۳/۸/۱۳۵۹
حاج عیسی باقری تاریخ تولد ۵/۸/۱۳۲۶ محمد پولاد تاریخ شهادت ۸/۸/۱۳۵۹
مظفر سهولی تاریخ تولد ۶/۸/۱۳۳۷ هاشم امیری تاریخ شهادت ۸/۸/۱۳۶۵
فریدون غلامی تاریخ تولد ۱۲/۸/۱۳۱۳ ضرغام درخشان تاریخ شهادت ۸/۸/۱۳۶۵
جمشید رستمی تاریخ تولد ۱۵/۸/۱۳۴۴ داریوش منعمی تاریخ شهادت ۱۱/۸/۱۳۶۱
علی میر شکاری تاریخ تولد ۱۶/۸/۱۳۳۳ عبدالحسین سنگورزاده تاریخ شهادت ۱۱/۸/۱۳۶۴
عبدالطیف حیدر زاده تاریخ تولد ۱۳۳۴/۸/۲۰ احمد منصوری زاده تاریخ شهادت ۱۴/۸/۱۳۶۱
نادر گودرزی تاریخ تولد ۲۲/۸/۱۳۲۹ محمد علی خواجه تاریخ شهادت ۱۶/۸/۱۳۶۱
صفر عالی زاده تاریخ تولد ۲۴/۸/۱۳۳۰ مصطفی شیری تاریخ شهادت ۲۰/۸/۱۳۶۱
جلال عبدامامی تاریخ تولد ۲۵/۸/۱۳۱۲ منوچهر عباسی تاریخ شهادت ۲۰/۸/۱۳۶۱
محمد علی خواجه تاریخ تولد ۲۵/۸/۱۳۴۰ غلامرضا کمالی تاریخ شهادت ۲۰/۸/۱۳۶۱
هادی خسروانی تاریخ تولد ۲۵/۸/۱۳۵۹ عبدالرضا گرگین‌پور تاریخ شهادت ۲۰/۸/۱۳۶۱
جواد فروتن تاریخ تولد ۲۶/۸/۱۳۴۱ یدالله قندهاری زاده تاریخ شهادت ۲۰/۸/۱۳۷۵
    عبدالزهراء محسنی تاریخ شهادت ۲۲/۸/۱۳۶۰
    علی محمدی تاریخ شهادت ۳۰/۸/۱۳۶۴

 

آذرماه
 تولد   شهادت 
بهزاد بهزادی تاریخ تولد ۱/۹/۱۳۴۱ خداخواست علیزاده تاریخ شهادت ۱/۹/۱۳۶۲
عبدالله بابدست تاریخ تولد ۲/۹/۱۳۲۳ عبدالحسین شیخ‌زاده تاریخ شهادت ۴/۹/۱۳۶۱
عبدالله نظری تاریخ تولد ۲/۹/۱۳۴۲ حمزه بیژنی تاریخ شهادت ۹/۹/۱۳۶۰
خداخواست خدرزاده تاریخ تولد ۲/۹/۱۳۴۴ خداخواست خدرزاده تاریخ شهادت ۹/۹/۱۳۶۰
ناصر رسولی تاریخ تولد ۸/۹/۱۳۲۵ نصرالله خزایی تاریخ شهادت ۹/۹/۱۳۶۰
عبدالصادق دریساوی تاریخ تولد ۹/۹/۱۳۳۵ علی کریمی تاریخ شهادت ۱۲/۹/۱۳۶۴
بهروز بهروزی تاریخ تولد ۱۰/۹/۱۳۴۳ محمود فارسی بندری تاریخ شهادت ۱۷/۹/۱۳۶۲
عزیز بیژنی تاریخ تولد ۱۰/۹/۱۳۴۹ عباس بهمنیاری تاریخ شهادت ۲۰/۹/۱۳۶۷
غلامرضا دشتی تاریخ تولد ۱۰/۹/۱۳۴۹ سید هاشم موسوی گمارانی تاریخ شهادت ۲۹/۹/۱۳۷۳
عبدالحمید هدایت تاریخ تولد ۱۱/۹/۱۳۳۶    
خسرو عبدوئی تاریخ تولد ۱۲/۹/۱۳۴۷    
بهرام توسلی تاریخ تولد ۱۵/۹/۱۳۴۵    
محمود فارسی بندری تاریخ تولد ۱۵/۹/۱۳۴۹    
جواد شادمانی تاریخ تولد ۱۶/۹/۱۳۴۳    
عبدالمجید ایزدی تاریخ تولد ۲۰/۹/۱۳۴۱    
الله داد بهمنیاری تاریخ تولد ۲۴/۹/۱۳۴۰    

 

دی ماه
 تولد  شهادت 
مهدی رزمجو تاریخ تولد ۱/۱۰/۱۳۴۳ اسفندیار لشکری تاریخ شهادت ۴/۱۰/۱۳۶۲
غلام زارعی تاریخ تولد ۲/۱۰/۱۳۱۰ جهانشیر بردستانی تاریخ شهادت ۴/۱۰/۱۳۶۵
محمود زارعی تاریخ تولد ۴/۱۰/۱۳۰۵ محمد جعفر سعیدی تاریخ شهادت ۴/۱۰/۱۳۶۵
حبیب طاهری تاریخ تولد ۵/۱۰/۱۳۴۲ محمد جعفر سهیلی تاریخ شهادت ۴/۱۰/۱۳۶۵
حسن قادری تاریخ تولد ۸/۱۰/۱۳۲۴ مجید شریعتی تاریخ شهادت ۴/۱۰/۱۳۶۵
ضرغام بیضائی تاریخ تولد ۹/۱۰/۱۳۴۳ نادر شمسی دخت تاریخ شهادت ۴/۱۰/۱۳۶۵
خسرو نجدی تاریخ تولد ۹/۱۰/۱۳۳۹ حبیب طاهری تاریخ شهادت ۴/۱۰/۱۳۶۵
بهادر شهریاری تاریخ تولد ۱۰/۱۰/۱۳۴۴ علی عباسی تاریخ شهادت ۴/۱۰/۱۳۶۵
ایرج عوضی تاریخ تولد ۱۲/۱۰/۱۳۴۱ موسی غلامزاد دیلمی تاریخ شهادت ۴/۱۰/۱۳۶۵
حیدر تباشیر تاریخ تولد ۱۵/۱۰/۱۳۴۰ غلامرضا قاسمی تاریخ شهادت ۴/۱۰/۱۳۶۵
سید مرتضی حسینی ‌زاده تاریخ تولد ۱۵/۱۰/۱۳۴۶ ابراهیم کدایی تاریخ شهادت ۴/۱۰/۱۳۶۵
منوچهر عباسی تاریخ تولد ۱۷/۱۰/۱۳۳۹ غلامحسین کرمی تاریخ شهادت ۴/۱۰/۱۳۶۵
    احمد گلستانی تاریخ شهادت ۴/۱۰/۱۳۶۵
    خسرو نظری تاریخ شهادت ۴/۱۰/۱۳۶۵
    ناصر رسولی تاریخ شهادت ۷/۱۰/۱۳۶۴
    سید فخرالدین موسوی تاریخ شهادت۱۱/۱۰/۱۳۶۲
    سید مرتضی موسوی تاریخ شهادت۱۴/۱۰/۱۳۶۰
    نادر خضری تاریخ شهادت ۱۹/۱۰/۱۳۶۵
    جمشید رستمی تاریخ شهادت ۱۹/۱۰/۱۳۶۵
    عبذالصادق دریساوی تاریخ شهادت ۲۰/۱۰/۱۳۵۹
    حسین خسروی تاریخ شهادت ۱۳۶۵/۱۰/۲۴
    مهدی ناصر پوران تاریخ شهادت ۲۴/۱۰/۱۳۶۳
    محمود احمدی تاریخ شهادت ۲۴/۱۰/۱۳۶۵
    عبدالله بابدست تاریخ شهادت ۲۴/۱۰/۱۳۶۵
    جواد شادمانی تاریخ شهادت ۲۴/۱۰/۱۳۶۵
    عبدالکریم زارعی تاریخ شهادت ۲۶/۱۰/۱۳۶۲
    غلامعباس ملک نیا تاریخ شهادت ۲۷/۱۰/۱۳۵۹
    عبدالله نظری تاریخ شهادت ۲۷/۱۰/۱۳۵۹

 

بهمن ماه
 تولد  شهادت 
غلامرضا مشکوری تاریخ تولد ۱/۱۱/۱۳۴۳ بهرام توسلی تاریخ شهادت ۳/۱۱/۱۳۶۴
عباس ملک زاده تاریخ تولد ۱/۱۱/۱۳۴۷ هادی خسروانی تاریخ شهادت ۳/۱۱/۱۳۶۴
خسرو نظری تاریخ تولد ۱۰/۱۱/۱۳۴۸ غلام زارعی تاریخ شهادت ۳/۱۱/۱۳۶۴
غلامحسین تیموری تاریخ تولد ۱۲/۱۱/۱۳۱۰ سعید محسنی تاریخ شهادت ۳/۱۱/۱۳۶۴
مصطفی شیری تاریخ تولد ۱۲/۱۱/۱۳۴۱ غلامرضا تیلک تاریخ شهادت ۳/۱۱/۱۳۶۵
مجید خزایی تاریخ تولد ۱۵/۱۱/۱۳۴۳ یوسف دشتی تاریخ شهادت ۳/۱۱/۱۳۶۵
نصرالله خزایی تاریخ تولد ۱۵/۱۱/۱۳۴۳ عبدالحسین ملک زاده تاریخ شهادت ۳/۱۱/۱۳۶۵
خالد قادری تاریخ تولد ۱۷/۱۱/۱۳۳۲ امان الله خرمی تاریخ شهادت ۱۵/۱۱/۱۳۶۴
ابراهیم تباشیر تاریخ تولد ۱۸/۱۱/۱۳۴۸ عبدالمجید ایزدی تاریخ شهادت ۲۱/۱۱/۱۳۶۴
حسین ملک زاده تاریخ تولد ۱۹/۱۱/۱۳۵۰ فارس پور حیدر تاریخ شهادت ۲۱/۱۱/۱۳۶۵
سید ابراهیم موسوی تاریخ تولد ۲۶/۱۱/۱۳۴۴ علی اصغر عبدوئی تاریخ شهادت ۲۲/۱۱/۱۳۶۴
ماشاء الله رخشانپور تاریخ تولد ۳۰/۱۱/۱۳۴۰ شهسوار تندید تاریخ شهادت ۲۳/۱۱/۱۳۶۴
    جهانگیر رشیدی تاریخ شهادت ۲۳/۱۱/۱۳۶۴
    عبدالصمد سهیلی تاریخ شهادت ۲۴/۱۱/۱۳۶۴
    ابوالفتح احمدزاده تاریخ شهادت ۲۵/۱۱/۱۳۶۳
    قاسم احمدی تاریخ شهادت ۲۵/۱۱/۱۳۶۴
    جلیل محمدی حقیقی تاریخ شهادت ۲۷/۱۱/۱۳۶۴
    مهدی توکل دریایی تاریخ شهادت ۲۸/۱۱/۱۳۶۴
    حاج عیسی باقری تاریخ شهادت ۳۰/۱۱/۱۳۶۴

 

اسفندماه
 تولد شهادت 
اسماعیل لحدانی تاریخ تولد ۱/۱۲/۱۳۱۸ فریدون غلامی تاریخ شهادت ۱/۱۲/۱۳۶۰
عبدالله لیراوی تاریخ تولد ۱/۱۲/۱۳۴۳ امرالله محمدی تاریخ شهادت ۲/۱۲/۱۳۶۲
محمدغلامی تاریخ تولد ۲/۱۲/۱۳۳۶ محمد بهزادی تاریخ شهادت ۷/۱۲/۱۳۶۵
عبدالله رستمی تاریخ تولد ۳/۱۲/۱۳۱۴ اردشیر خلیفات تاریخ شهادت ۷/۱۲/۱۳۶۵
موسی غلامزاد دیلمی تاریخ تولد ۳/۱۲/۱۳۴۵ علی روئین تن تاریخ شهادت ۱۱/۱۲/۱۳۶۰
منصور امیدی تاریخ تولد ۷/۱۲/۱۳۳۸ غلامحسین لیراوی تاریخ شهادت ۱۳/۱۲/۱۳۶۰
عبدالحسین شیخ‌زاده تاریخ تولد ۷/۱۲/۱۳۳۹ حسن حیدری شولی تاریخ شهادت ۱۴/۱۲/۱۳۷۶
علی ربیعی تاریخ تولد ۱۱/۱۲/۱۳۴۱ غلامحسین بهرسی تاریخ شهادت ۱۶/۱۲/۱۳۶۶
مصطفی سراجی تاریخ تولد ۱۲/۱۲/۱۳۴۲ عبدالله رستمی تاریخ شهادت ۱۸/۱۲/۱۳۶۳
نادر خضری تاریخ تولد ۱۹/۱۲/۱۳۴۵ محمد علی شهبازی تاریخ شهادت ۲۲/۱۲/۱۳۶۲
ابراهیم کدایی تاریخ تولد ۲۰/۱۲/۱۳۴۴ ابراهیم تباشیر تاریخ شهادت ۲۴/۱۲/۱۳۶۱
یونس شهابی‌زاده تاریخ تولد ۲۰/۱۲/۱۳۵۵ حسن رزمجو تاریخ شهادت ۲۶/۱۲/۱۳۶۳
    مرتضی غلامی تاریخ شهادت ۲۶/۱۲/۱۳۶۳
    یونس شهابی‌زاده تاریخ شهادت ۲۶/۱۲/۱۳۷۵
    عبدالله علیپور تاریخ شهادت ۲۸/۱۲/۱۳۶۲

 

 

بازدیدها: 852