شهدای عملیات ها
         عملیات فتح المبین       عملیات کربلای ۴
۱ شهید محمود خاج ۱۳۶۱/۰۱/۰۲    تاریخ شهادت ۱ شهید علی صیادی تاریخ شهادت      ۱۳۶۵/۱۰/۰۴
۲ شهید عباس یوسفی ۱۳۶۱/۰۱/۰۲    تاریخ شهادت ۲ شهید جهانشیر بردستانی تاریخ شهادت      ۱۳۶۵/۱۰/۰۴
۳ شهید اکبر دهدشتی ۱۳۶۱/۰۱/۰۲    تاریخ شهادت ۳ شهید محمد جعفر سعیدی تاریخ شهادت      ۱۳۶۵/۱۰/۰۴
۴ شهید عبدالرحیم احمدزاده ۱۳۶۱/۰۱/۰۲    تاریخ شهادت ۴ شهید محمد جعفر سهیلی تاریخ شهادت      ۱۳۶۵/۱۰/۰۴
۵ شهید نصرت الله احمدی ۱۳۶۱/۰۱/۰۲    تاریخ شهادت ۵ شهید مجید شریعتی تاریخ شهادت      ۱۳۶۵/۱۰/۰۴
۶ شهید شهریار ارجمند ۱۳۶۱/۰۱/۰۲    تاریخ شهادت ۶ شهید نادر شمسی دخت تاریخ شهادت      ۱۳۶۵/۱۰/۰۴
۷ شهید بهروز بهروزی ۱۳۶۱/۰۱/۰۲    تاریخ شهادت ۷ شهید حبیب طاهری تاریخ شهادت      ۱۳۶۵/۱۰/۰۴
۸ شهید غلامحسین تیموری ۱۳۶۱/۰۱/۰۲    تاریخ شهادت ۸ شهید علی عباسی تاریخ شهادت      ۱۳۶۵/۱۰/۰۴
۹ شهید عبدالحسین ثقفیان خو ۱۳۶۱/۰۱/۰۲    تاریخ شهادت ۹ شهیدموسی غلامزاد دیلمی تاریخ شهادت      ۱۳۶۵/۱۰/۰۴
۱۰ شهید عبدالطیف حیدر زاده ۱۳۶۱/۰۱/۰۲    تاریخ شهادت ۱۰ شهید غلامرضا قاسمی تاریخ شهادت      ۱۳۶۵/۱۰/۰۴
۱۱ شهید حر خسروی ۱۳۶۱/۰۱/۰۲    تاریخ شهادت ۱۱ شهید ابراهیم کدایی تاریخ شهادت      ۱۳۶۵/۱۰/۰۴
۱۲ شهید ناصر داودی ۱۳۶۱/۰۱/۰۲    تاریخ شهادت ۱۲ شهید غلامحسن کرمی تاریخ شهادت      ۱۳۶۵/۱۰/۰۴
۱۳ شهید فریدون زنگی ۱۳۶۱/۰۱/۰۲    تاریخ شهادت ۱۳ شهید احمد گلستانی تاریخ شهادت      ۱۳۶۵/۱۰/۰۴
۱۴ شهید بهادر شهریاری ۱۳۶۱/۰۱/۰۲    تاریخ شهادت ۱۴ شهید خسرو نظری تاریخ شهادت      ۱۳۶۵/۱۰/۰۴
۱۵ شهید مصطفی سراجی ۱۳۶۱/۰۱/۰۲    تاریخ شهادت ۱۵ شهید علی عباسی  (خلیفه ای) تاریخ شهادت      ۱۳۶۵/۱۰/۰۴
۱۶ شهید محمد عباسی رضایی ۱۳۶۱/۰۱/۰۲    تاریخ شهادت ۱۶ شهید حبیب طاهری (شیراز) تاریخ شهادت      ۱۳۶۵/۱۰/۰۴
۱۷ شهید محمدغلامی ۱۳۶۱/۰۱/۰۲    تاریخ شهادت ۱۷    
۱۸ شهید عبدالله لیراوی ۱۳۶۱/۰۱/۰۲    تاریخ شهادت ۱۸    
۱۹ شهید ماندنی محمدی ۱۳۶۱/۰۱/۰۲    تاریخ شهادت ۱۹    
۲۰ شهید عبدالحسین مرادی ۱۳۶۱/۰۱/۰۲    تاریخ شهادت ۲۰    
۲۱ شهید حیدر تباشیر ۱۳۶۱/۰۱/۰۵    تاریخ شهادت ۲۱    
۲۲ شهید غلامرضا مشکوری ۱۳۶۱/۰۱/۰۵    تاریخ شهادت ۲۲    
۲۳ شهید حسین مرادی ۱۳۶۱/۰۱/۰۷    تاریخ شهادت      

 

شهدای عملیات ها
عملیات کربلای ۵ شهدای مجنون
۱ شهید نادر خضری تاریخ شهادت      ۱۳۶۵/۱۰/۱۹ ۱ شهید حسین ملک زاده تاریخ شهادت    ۱۳۶۷/۰۴/۰۴
۲ شهید جمشید رستمی تاریخ شهادت      ۱۳۶۵/۱۰/۱۹ ۲ شهیدحسن بیژنی(روستای خیارزار) تاریخ شهادت    ۱۳۶۷/۰۴/۰۴
۳ شهید جواد شادمانی تاریخ شهادت      ۱۳۶۵/۱۰/۲۴ ۳ شهید عباس ملک زاده تاریخ شهادت    ۱۳۶۷/۰۴/۰۴
۴ شهید عبدالله نظری تاریخ شهادت      ۱۳۶۵/۱۰/۲۸ ۴ شهید سید یوسف موسوی  تاریخ شهادت    ۱۳۶۷/۰۴/۰۴
۵ شهید غلامرضا تیلک تاریخ شهادت      ۱۳۶۵/۱۰/۲۸ ۵ شهید عزیز بیژنی تاریخ شهادت    ۱۳۶۷/۰۴/۰۴
۶ شهید عبدالحسین ملک زاده تاریخ شهادت      ۱۳۶۵/۱۰/۲۸ ۶ شهید غلامرضا بیژنی ( خیارزار) تاریخ شهادت    ۱۳۶۷/۰۴/۰۴
۷ شهید محمود احمدی تاریخ شهادت      ۱۳۶۵/۱۱/۰۳ ۷ شهید فضل الله حیاتی تاریخ شهادت    ۱۳۶۷/۰۴/۰۴
۸ شهید یوسف دشتی تاریخ شهادت      ۱۳۶۵/۱۱/۰۳ ۸ شهید عبدالکریم رزمجو تاریخ شهادت    ۱۳۶۷/۰۴/۰۴
۹ شهید حسین خسروی تاریخ شهادت      ۱۳۶۵/۱۱/۰۳ ۹ شهید خسرو عبدوئی تاریخ شهادت    ۱۳۶۷/۰۴/۰۴

 

 شهدای عملیات ها
  عملیات بیت المقدس    عملیات محرم
۱ شهید محمد علی قنبر نیا ۱۳۶۱/۰۲/۱۰    تاریخ شهادت ۱ شهید محمد علی خواجه تاریخ شهادت    ۱۳۶۱/۰۸/۱۶
۲ شهید حاج حسن عشایری ۱۳۶۴/۰۲/۱۲    تاریخ شهادت ۲ شهید سیدمرتضی حسینی ‌زاده تاریخ شهادت    ۱۳۶۱/۰۸/۱۶
۳ شهیدعلیرضا رضایی (ف لشکری) ۱۳۶۱/۰۲/۱۵    تاریخ شهادت ۳ شهید مصطفی شیری تاریخ شهادت    ۱۳۶۱/۰۸/۲۰
۴ شهید خسرو نجدی ۱۳۶۱/۰۲/۱۵    تاریخ شهادت ۴ شهید منوچهر عباسی تاریخ شهادت    ۱۳۶۱/۰۸/۲۰
۵ شهید عبدالله ملک زاده (بندر ریگ) ۱۳۶۱/۰۲/۱۶    تاریخ شهادت ۵ شهید غلامرضا کمالی تاریخ شهادت    ۱۳۶۱/۰۸/۲۰
      ۶ شهید عبدالرضا گرگین‌پور تاریخ شهادت    ۱۳۶۱/۰۸/۲۰

 

شهدای عملیات ها
عملیات والفجر ۸ عملیات طریق القدس 
۱ شهید عبدالمجید ایزدی تاریخ شهادت      ۱۳۶۴/۱۱/۲۱ ۱ شهید حمزه بیژنی تاریخ شهادت      ۱۳۶۰/۰۹/۰۹
۲ شهید شهسوار تندید تاریخ شهادت      ۱۳۶۴/۱۱/۲۳ ۲ شهید خداخواست خدرزاده تاریخ شهادت      ۱۳۶۰/۰۹/۰۹
۳ شهید علی اصغر عبدوئی تاریخ شهادت      ۱۳۶۴/۱۱/۲۳ ۳ شهید نصرالله خزایی تاریخ شهادت      ۱۳۶۰/۰۹/۰۹
۴ شهید جهانگیر رشیدی تاریخ شهادت      ۱۳۶۴/۱۱/۲۳ ۴ شهید حسن عبدالهی تاریخ شهادت      ۱۳۶۰/۰۹/۰۹
۵ شهید عبدالصمد سهیلی تاریخ شهادت      ۱۳۶۴/۱۱/۲۴      
۶ شهید مهدی توکل دریایی تاریخ شهادت      ۱۳۶۴/۱۱/۲۷      
۷ شهید عوض درویشی تاریخ شهادت      ۱۳۶۴/۱۱/۲۸      
۸ شهید جلیل محمدی حقیقی تاریخ شهادت      ۱۳۶۴/۱۱/۲۸      
۹ شهید حاج عیسی باقری تاریخ شهادت      ۱۳۶۴/۱۱/۳۰      

 

  شهدای عملیات ها
  عملیات خیبر  عملیات بدر 
۱ شهید محمد علی شهبازی تاریخ شهادت    ۱۳۶۲/۱۲/۲۲ ۱  شهید امان الله ذوالفقاری تاریخ شهادت     ۱۳۶۳/۱۲/۲۲
۲ شهید عبدالله علیپور تاریخ شهادت    ۱۳۶۲/۱۲/۲۸ ۲ شهید بهمن چهاروسی زاده تاریخ شهادت     ۱۳۶۳/۱۲/۲۵
      ۳ شهید حسن رزمجو تاریخ شهادت     ۱۳۶۳/۱۲/۲۶
      ۴ شهید ابراهیم تباشیر تاریخ شهادت     ۱۳۶۳/۱۲/۲۴

 

شهدای عملیات ها
عملیات رمضان     عملیات والفجر
۱ شهید نادر گودرزی تاریخ شهادت    ۱۳۶۱/۰۴/۲۳ ۱ شهید مهدی رزمجو  (والفجر۲) تاریخ شهادت    ۱۳۶۲/۰۵/۰۱
۲ شهید داود واعظ تاریخ شهادت    ۱۳۶۱/۰۴/۲۳ ۲ شهید حاصل زارعی  (والفجر۴) تاریخ شهادت     ۱۳۶۲/۰۷/۲۸

بازدیدها: ۲۷۱