خاطرات شهید

خاطرات شهید از زبان همسرش

عنوان خاطره  : مقید به نماز اول وقت

یادم هست همیشه نمازش را سر وقت می‌خواند و در انجام واجبات مقید بود و فرزندان را به رعایت نماز اول وقت توصیه می کرد همیشه با اینکه ملوان بود و سفرهای دریایی می‌کرد و کارش زیاد بود نماز سر وقتش را ترک نمی کرد.

بازدیدها: ۲۴