خاطرات شهید

خاطره ای از زبان پدر شهید

عنوان خاطره :اهمیت به نماز

به نمازش خیلی اهمیت می داد نمازش را اول وقت می خواند و در نمازهای جماعت شهر و جمعه شرکت می کرد و خیلی اهمیت به واجباتش می داد و هیچ وقت واجباتش را ترک نمی کرد و حتی نماز شب هم می خواند و شبها می دیدم نماز شب می خواند.

بازدیدها: ۲۳