یادداشت 

شب سه شنبه ۶۱/۱/۱۰نگهبان بودم 

بیا مادر غمگین روی نشسته ام امشب 

بیا مادر زدست غم اسیرم امشب 

بیا مادر دربست غم نشسته ام ز تنهایی 

به فکر تو دل بسته ام 

این وشته بماند یادگاری من نمانم خط بماند روزگاری

۶۱/۱/۱۰ – از دفتر خاطرات

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

قسمتی از آخرین نامه 

یارب از بر خلق ناتوانم نکنی 

در بوته صبر امتحانم نکنی 

از نغمه دشمنان مرا باکی نیست 

مستوجب رحم دوستانم نکنی

دست نوشته های شهید عبدالحسین شیخ زاده

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Views: 103