وصیت نامه شهید

قسمتی از وصیت نامه

… کلامی هم با دوستان و آشنایان بگویم: ‏حال که دست جنایتکار آمریکای خونخوار از آستین صدام کافر بیرون آمد و در حالی که امام امت جنگ ایران و عراق را جنگ اسلام وکفر و رحمتی الهی می دانند ادامه این جنگ به شیوۀ اسلامی آن ، ضربه ی بزرگی بر منافع شیطان بزرگ در منطقه وارد می کند و صبح آزادی قدس ، از ورای خون جوانان شایستۀ وطن را به ارمغان می آورد. …

Views: 85