فروردین ماه
تـــولــد     شـهـادت 
محمد جعفر سهیلی تاریخ تولد    ۱۳۴۷/۰۱/۰۱ محمود خاج ۱۳۶۱/۰۱/۰۲    تاریخ شهادت
علیرضا رضایی (لشکری) ۱۳۴۰/۰۱/۰۱    تاریخ تولد عباس یوسفی ۱۳۶۱/۰۱/۰۲    تاریخ شهادت
عبدالصادق دریساوی تاریخ تولد    ۱۳۴۰/۰۱/۰۱ عبدالرحیم احمدزاده ۱۳۶۱/۰۱/۰۲    تاریخ شهادت
میر حسین موسوی ۱۳۴۴/۰۱/۰۱    تاریخ تولد نصرت الله احمدی ۱۳۶۱/۰۱/۰۲    تاریخ شهادت
عبدالعزیز رستمی ۱۳۴۲/۰۱/۰۱    تاریخ تولد شهریار ارجمند ۱۳۶۱/۰۱/۰۲    تاریخ شهادت
محمد باقر ارجمند ۱۳۳۸/۰۱/۰۱    تاریخ تولد بهروز بهروزی ۱۳۶۱/۰۱/۰۲    تاریخ شهادت
یدالله قندهاری زاده ۱۳۰۹/۰۱/۰۱    تاریخ تولد غلامحسین تیموری ۱۳۶۱/۰۱/۰۲    تاریخ شهادت
غلامعباس ملک نیا ۱۳۳۵/۰۱/۰۱    تاریخ تولد عبدالحسین ثقفیان خو ۱۳۶۱/۰۱/۰۲    تاریخ شهادت
سید فخرالدین موسوی ۱۳۴۲/۰۱/۰۱    تاریخ تولد عبدالطیف حیدر زاده ۱۳۶۱/۰۱/۰۲    تاریخ شهادت
مهدی توکل دریایی ۱۳۳۵/۰۱/۰۱    تاریخ تولد حر خسروی ۱۳۶۱/۰۱/۰۲    تاریخ شهادت
جهانگیر رشیدی ۱۳۳۶/۰۱/۰۱    تاریخ تولد ناصر داودی ۱۳۶۱/۰۱/۰۲    تاریخ شهادت
غلامحسین بهرسی ۱۳۴۴/۰۱/۰۱    تاریخ تولد فریدون زنگی ۱۳۶۱/۰۱/۰۲    تاریخ شهادت
اردشیر خلیفات ۱۳۴۰/۰۱/۰۱    تاریخ تولد بهادر شهریاری ۱۳۶۱/۰۱/۰۲    تاریخ شهادت
مصطفی سراجی  تاریخ تولد   ۱۳۴۲/۰۱/۰۲ مصطفی سراجی ۱۳۶۱/۰۱/۰۲    تاریخ شهادت
عباس یوسفی ۱۳۴۲/۰۱/۰۳    تاریخ تولد محمد عباسی رضایی ۱۳۶۱/۰۱/۰۲    تاریخ شهادت
رحیم غلامی ۱۳۴۰/۰۱/۰۳    تاریخ تولد محمدغلامی ۱۳۶۱/۰۱/۰۲    تاریخ شهادت
ضرغام درخشان ۱۳۴۲/۰۱/۰۳    تاریخ تولد عبدالله لیراوی ۱۳۶۱/۰۱/۰۲    تاریخ شهادت
محمد غلامزاده دیلمی ۱۳۴۱/۰۱/۰۳    تاریخ تولد ماندنی محمدی ۱۳۶۱/۰۱/۰۲    تاریخ شهادت
عبدالحمید محمد پور ۱۳۴۰/۰۱/۰۵    تاریخ تولد عبدالحسین مرادی ۱۳۶۱/۰۱/۰۲    تاریخ شهادت
مرتضی غلامی ۱۳۴۳/۰۴/۰۴    تاریخ تولد سید ابراهیم موسوی ۱۳۶۶/۰۱/۰۲    تاریخ شهادت
عبدالحمید محمد پور ۱۳۴۰/۰۱/۰۵    تاریخ تولد سید توفیق موسوی ۱۳۶۶/۰۱/۰۲    تاریخ شهادت
داود واعظ تاریخ تولد    ۱۳۴۲/۰۱/۰۶ رضا تاج الدینی ۱۳۶۰/۰۱/۰۲    تاریخ شهادت
محمود احمدی ۱۳۴۹/۰۱/۰۹    تاریخ تولد زهرا فارسی بندری ۱۳۶۶/۰۱/۰۲    تاریخ شهادت
بهادر شهریاری ۱۳۴۴/۰۱/۱۰    تاریخ تولد حیدر تباشیر ۱۳۶۱/۰۱/۰۵    تاریخ شهادت
عبدالحسین سنگورزاده ۱۳۴۳/۰۱/۱۰    تاریخ تولد غلامرضا مشکوری ۱۳۶۱/۰۱/۰۵    تاریخ شهادت
محمد علی موسایی ۱۳۴۱/۰۱/۱۰    تاریخ تولد حمزه ابراهیم زاده تاریخ شهادت    ۱۳۶۱/۰۱/۰۷
علی ناصری ۱۳۴۰/۰۱/۱۱    تاریخ تولد حسین مرادی ۱۳۶۱/۰۱/۰۷    تاریخ شهادت
محمد علی شهبازی تاریخ تولد    ۱۳۴۱/۰۱/۱۲ محمد علی دارمی ۱۳۶۶/۰۱/۰۹    تاریخ شهادت
محمد میرزائی ۱۳۴۵/۰۱/۳۰    تاریخ تولد حسن محمود نژاد ۱۳۶۴/۰۱/۱۲    تاریخ شهادت
    غلامرضا دشتی ۱۳۶۲/۰۱/۲۲    تاریخ شهادت
    محمد شهابی ۱۳۶۷/۰۱/۲۸    تاریخ شهادت
    بهزاد بهمنی ۱۳۶۵/۰۱/۲۸    تاریخ شهادت
    محمد آورند ۱۳۶۹/۰۱/۲۹    تاریخ شهادت
    عبدالرضا شنبدی تاریخ شهادت    ۱۳۷۶/۰۱/۰۱

 

اردیبهشت ماه
تـــولــــد                     شـهـــادت                          
ماندنی محمدی تاریخ تولد    ۱۳۴۲/۰۲/۰۱ اردشیر حیات داودی ۱۳۷۹/۰۲/۰۵    تاریخ شهادت
جمشید برزگر ۱۳۳۶/۰۲/۰۱    تاریخ تولد احمد کهزادی ۱۳۷۹/۰۲/۰۵    تاریخ شهادت
علی محمدی ۱۳۴۳/۰۲/۰۵    تاریخ تولد عبدالحمید هدایت ۱۳۶۵/۰۲/۰۹    تاریخ شهادت
سید حسن حسینی ۱۳۳۵/۰۲/۰۵    تاریخ تولد جلال عبدامامی ۱۳۶۵/۰۲/۱۰    تاریخ شهادت
بهادر غلامعلی زاده ۱۳۳۹/۰۲/۰۵    تاریخ تولد محمد علی قنبر نیا ۱۳۶۱/۰۲/۱۰    تاریخ شهادت
علی روئین تن ۱۳۴۲/۰۲/۱۰    تاریخ تولد محمود زارعی ۱۳۶۵/۰۲/۱۰    تاریخ شهادت
حمزه بیژنی ۱۳۳۸/۰۲/۱۵    تاریخ تولد علیرضا صادق زاده ۱۳۶۵/۰۲/۱۱    تاریخ شهادت
عبدالله رستمی تاریخ تولد    ۱۳۰۹/۰۲/۱۷ حاج حسن عشایری ۱۳۶۴/۰۲/۱۲    تاریخ شهادت
    علی بهروزی تاریخ شهادت    ۱۳۶۶/۰۲/۱۴
    منصور کدایی تاریخ شهادت    ۱۳۶۶/۰۲/۱۴
    علیرضا رضایی  ف لشکری ۱۳۶۱/۰۲/۱۵    تاریخ شهادت
    خسرو نجدی ۱۳۶۱/۰۲/۱۵    تاریخ شهادت
    خدابخش کمالی ۱۳۶۱/۰۲/۱۶    تاریخ شهادت
    غلامحسین بهرسی تاریخ شهادت    ۱۳۶۶/۰۲/۱۶
    عبدالله ملک زاده ۱۳۶۱/۰۲/۱۶    تاریخ شهادت
    جمشید برزگر ۱۳۶۲/۰۲/۱۸    تاریخ شهادت
    علی میگلی ۱۳۶۵/۰۲/۱۹    تاریخ شهادت
    میر حسین موسوی ۱۳۶۵/۰۲/۱۹    تاریخ شهادت
    علی زارعی ۱۳۶۲/۰۲/۲۴    تاریخ شهادت
    علی کشاورز ۱۳۶۱/۰۲/۲۴    تاریخ شهادت
    ابراهیم حیدری ۱۳۹۶/۰۲/۳۰    تاریخ شهادت
    مظفر سهولی تاریخ شهادت    ۱۳۶۰/۰۲/۳۱

 

 خـرداد ماه
  تـــولــد   شهادت 
حسن بیژنی تاریخ تولد    ۱۳۴۱/۰۳/۰۱ عباس مامدسادی تاریخ شهادت    ۱۳۶۶/۰۳/۰۱
محمد پولاد ۱۳۳۳/۰۳/۰۱    تاریخ تولد سید حسن حسینی تاریخ شهادت    ۱۳۶۱/۰۳/۰۵
محمود خاج تاریخ تولد    ۱۳۴۰/۰۳/۰۱ جواد فروتن تاریخ شهادت    ۱۳۶۰/۰۳/۰۸
حسن محمود نژاد تاریخ تولد    ۱۳۲۲/۰۳/۰۱ محمد غلامزاده دیلمی تاریخ شهادت    ۱۳۶۰/۰۳/۰۹
حسن رزمجو تاریخ تولد    ۱۳۳۶/۰۳/۰۱ بهادر علیزاده تاریخ شهادت    ۱۳۶۳/۰۳/۱۷
قاسم قادری تاریخ تولد    ۱۳۴۰/۰۳/۰۱ محمد محرابی تاریخ شهادت    ۱۳۶۶/۰۳/۱۹
نادر شمسی دخت تاریخ تولد    ۱۳۴۹/۰۳/۰۲    
مهدی ناصر پوران تاریخ تولد    ۱۳۱۴/۰۳/۱۴    
یوسف دشتی تاریخ تولد    ۱۳۴۴/۰۳/۰۵    
احمد منصوری زاده تاریخ تولد    ۱۳۲۵/۰۳/۰۵    
عبدالرحیم احمدزاده تاریخ تولد    ۱۳۴۱/۰۳/۰۷    
علی عباسی تاریخ تولد    ۱۳۵۱/۰۳/۰۸    
عبدالحسین مرادی تاریخ تولد    ۱۳۳۹/۰۳/۰۹    
رضا تاج الدینی تاریخ تولد    ۱۳۳۹/۰۳/۰۹    
نادر خضری تاریخ تولد    ۱۳۴۵/۰۳/۰۹    
علی صیادی تاریخ تولد    ۱۳۴۶/۰۳/۱۰    
شهریار ارجمند تاریخ تولد    ۱۳۳۳/۰۳/۱۲    
خدابخش کمالی تاریخ تولد    ۱۳۳۵/۰۳/۲۰    
ناصر داودی تاریخ تولد    ۱۳۴۲/۰۳/۲۳    
نصرت الله احمدی تاریخ تولد    ۱۳۳۹/۰۳/۲۹    

 

تیــرماه
تـــولــد  شهادت 
محمد عباسی رضایی تاریخ تولد    ۱۳۴۵/۰۴/۰۱ حسین ملک زاده تاریخ شهادت    ۱۳۶۷/۰۴/۰۴
قاسم اسیری تاریخ تولد    ۱۳۴۶/۰۴/۰۱ حسن بیژنی تاریخ شهادت    ۱۳۶۷/۰۴/۰۴
غلامرضا بیژنی تاریخ تولد    ۱۳۴۰/۰۴/۰۱ عباس ملک زاده تاریخ شهادت    ۱۳۶۷/۰۴/۰۴
علیرضا صادق زاده تاریخ تولد    ۱۳۴۴/۰۴/۰۱ سید یوسف موسوی  تاریخ شهادت    ۱۳۶۷/۰۴/۰۴
عبدالله علیپور تاریخ تولد    ۱۳۴۲/۰۴/۰۲ عزیز بیژنی تاریخ شهادت    ۱۳۶۷/۰۴/۰۴
غلامرضا قاسمی تاریخ تولد    ۱۳۴۵/۰۴/۰۲ غلامرضا بیژنی تاریخ شهادت    ۱۳۶۷/۰۴/۰۴
علی کریمی تاریخ تولد    ۱۳۴۷/۰۴/۰۲ فضل الله حیاتی تاریخ شهادت    ۱۳۶۷/۰۴/۰۴
محمد جعفر سعیدی تاریخ تولد    ۱۳۳۴/۰۴/۰۳ عبدالکریم رزمجو تاریخ شهادت    ۱۳۶۷/۰۴/۰۴
غلامحسین لیراوی تاریخ تولد    ۱۳۳۹/۰۴/۰۴ خسرو عبدویی تاریخ شهادت    ۱۳۶۷/۰۴/۰۴
محمد آورند تاریخ تولد    ۱۳۴۹/۰۴/۰۴ 
علی صیدعالی تاریخ شهادت    ۱۳۶۰/۰۴/۰۷
مرتضی غلامی ۱۳۴۳/۰۴/۰۴    تاریخ تولد قاسم اسیری تاریخ شهادت    ۱۳۶۵/۰۴/۱۰
عبدالزهراء محسنی تاریخ تولد    ۱۳۴۰/۰۴/۰۵ رحیم غلامی تاریخ شهادت    ۱۳۶۰/۰۴/۱۰
علی زارعی تاریخ تولد    ۱۳۴۳/۰۴/۰۹ منصور امیدی تاریخ شهادت    ۱۳۶۷/۰۴/۱۲
احمد گلستانی تاریخ تولد    ۱۳۱۸/۰۴/۱۰ الله داد بهمنیاری تاریخ شهادت    ۱۳۶۶/۰۴/۱۲
ماندنی عرشی تاریخ تولد    ۱۳۴۶/۰۴/۱۵ علی ناصری تاریخ شهادت    ۱۳۶۳/۰۴/۱۴
داریوش منعمی تاریخ تولد    ۱۳۴۶/۰۴/۲۰ نادر گودرزی تاریخ شهادت    ۱۳۶۱/۰۴/۲۳
غلامرضا تیلک تاریخ تولد    ۱۳۳۹/۰۴/۲۱ داود واعظ تاریخ شهادت    ۱۳۶۱/۰۴/۲۳
عبدالامیر احمدزاده تاریخ تولد    ۱۳۴۰/۰۴/۲۴ حسین صلاحی تاریخ شهادت    ۱۳۶۵/۰۴/۲۶
محمد رضا سرکاری تاریخ تولد    ۱۳۴۶/۰۴/۲۴ غلامحسین غلامی تاریخ شهادت    ۲۸/ ۰۴/؟۱۳۶
حمید غلامی تاریخ تولد    ۱۳۴۵/۰۴/۲۵    
عبدالکریم شرطی تاریخ تولد    ۱۳۲۶/۰۴/۲۵    
محمد شهابی تاریخ تولد    ۱۳۴۴/۰۴/۲۵    

 

مـردادماه
تـــولــد  شـهادت 
قاسم احمدی تاریخ تولد    ۱۳۶۴/۰۵/۰۱ مهدی رزمجو تاریخ شهادت    ۱۳۶۲/۰۵/۰۱
زهرا فارسی بندری تاریخ تولد    ۱۳۴۵/۰۵/۰۱ عبدالعزیز مذکوری تاریخ شهادت    ۱۳۶۲/۰۵/۰۱
مجید عرشی تاریخ تولد    ۱۳۳۴/۰۵/۰۱ محمد میرزائی تاریخ شهادت    ۱۳۶۵/۰۵/۰۳
عبدالحسین ثقفیان خو تاریخ تولد    ۱۳۴۴/۰۵/۰۱ ماشاء الله رخشانپور تاریخ شهادت    ۱۳۶۰/۰۵/۰۵
یدالله زیارت زاده تاریخ تولد    ۱۳۴۶/۰۵/۰۱ عبدالعزیز رستمی تاریخ شهادت    ۱۳۶۲/۰۵/۰۱
غلام زارع تاریخ تولد    ۱۳۱۰/۰۵/۰۲ حسین خرم آبادی تاریخ شهادت    ۱۳۶۲/۰۵/۱۹
شهسوار تندید تاریخ تولد    ۱۳۳۳/۰۵/۰۳ غلامحسین انگالی تاریخ شهادت    ۱۳۶۲/۰۵/۱۹
پولاد شجاعی زاده تاریخ تولد    ۱۳۲۸/۰۵/۰۳ غلامعباس انگالی تاریخ شهادت    ۱۳۶۲/۰۵/۱۹
نصرالله خزایی تاریخ تولد    ۱۳۳۶/۰۵/۰۴ صفر عالی زاده تاریخ شهادت    ۱۳۵۷/۰۵/۱۹
عبدالله ملک زاده تاریخ تولد    ۱۳۳۵/۰۵/۰۶ علی شهمرادی تاریخ شهادت    ۱۳۸۱/۰۵/۲۲
ناصر توسلی تاریخ تولد    ۱۳۱۵/۰۵/۱۰ عباس لیراوی تاریخ شهادت    ۱۳۶۴/۰۵/۲۵
حاصل زارعی تاریخ تولد    ۱۳۴۵/۰۵/۱۵    
جهانشیر بردستانی تاریخ تولد    ۱۳۴۶/۰۵/۱۸    
حسن مقیمی ۱۳۴۳/۰۵/۲۶    تاریخ تولد    
فریدون زنگی تاریخ تولد    ۱۳۴۴/۰۵/۲۸    

 

شهریورماه
                       تــولـد     شـهادت 
حر خسروی تاریخ تولد    ۱۳۴۲/۰۶/۰۱ غلامحسین منصوری تاریخ شهادت    ۱۳۶۶/۰۶/۰۲
مجید شریعتی تاریخ تولد    ۱۳۴۳/۰۶/۰۱ حمید غلامی تاریخ شهادت    ۱۳۶۵/۰۶/۰۴
کرم کره بندی تاریخ تولد    ۱۳۳۹/۰۶/۰۱ احمد خواجه تاریخ شهادت    ۱۳۶۴/۰۶/۰۵
احمد خواجه تاریخ تولد    ۱۳۴۳/۰۶/۰۲ اسفندیار لشکری تاریخ شهادت    ۱۳۶۳/۰۶/۰۵
حاج حسن عشایری تاریخ تولد    ۱۲۹۶/۰۶/۰۲ حسین معرفاوی تاریخ شهادت    ۱۳۶۳/۰۶/۱۴
علی کشاورز تاریخ تولد    ۱۳۳۸/۰۶/۰۲ عبدالکریم شرطی تاریخ شهادت    ۱۳۶۵/۰۶/۱۶
هاشم امیری تاریخ تولد    ۱۳۴۴/۰۶/۰۲ علیرضا غلامی تاریخ شهادت    ۱۳۶۰/۰۶/۱۷
علیرضا رضایی(عبدالسید) تاریخ تولد    ۱۳۳۰/۰۶/۰۳ عبدالامیر احمدزاده تاریخ شهادت    ۱۳۶۱/۰۶/۱۷
خداخواست علیزاده تاریخ تولد    ۱۳۴۳/۰۶/۰۳ ضرغام بیضائی تاریخ شهادت    ۱۳۶۴/۰۶/۱۷
صاحبی علیدخت تاریخ تولد    ۱۲۸۴/۰۱/۰۴ بهزاد بهزادی تاریخ شهادت    ۱۳۶۵/۰۶/۱۹
سید یوسف موسوی نسب تاریخ تولد    ۱۳۴۸/۰۶/۰۵ یدالله زیارت زاده تاریخ شهادت    ۱۳۶۶/۰۶/۲۶
عباس لیراوی تاریخ تولد    ۱۳۴۸/۰۶/۰۶ محمد رضا سرکاری تاریخ شهادت    ۲۶/۶/۱۳۶۶
حسین مرادی تاریخ تولد    ۱۳۴۷/۰۶/۰۸ مجید خزایی تاریخ شهادت    ۱۳۶۰/۰۶/۳۰
عبدالعزیز سهیلی تاریخ تولد    ۱۳۴۲/۰۶/۱۰ حمید حسن زاده تاریخ شهادت    ۱۳۵۹/۰۶/۳۱
اسفندیار لشکری تاریخ تولد    ۱۳۳۴/۰۶/۱۰ خاتون علیزاده داودی تاریخ شهادت    ۱۳۵۹/۰۶/۳۱
حسن حیدری شولی تاریخ تولد    ۱۳۴۱/۰۶/۱۵ پولاد شجاعی زاده تاریخ شهادت    ۱۳۵۹/۰۶/۳۱
اردشیر حیات داودی تاریخ تولد    ۱۳۴۶/۰۶/۱۵    
علی میگلی تاریخ تولد    ۱۳۴۹/۰۶/۱۹    
غلامحسین منصوری تاریخ تولد    ۱۳۴۶/۰۶/۲۰    
سعید محسنی تاریخ تولد    ۱۳۳۷/۰۶/۲۰    
حسین صلاحی تاریخ تولد    ۱۳۴۴/۰۶/۲۵    
امان الله خرمی تاریخ تولد    ۱۳۴۲/۰۶/۲۵    
عبدالکریم رزمجو تاریخ تولد    ۱۳۵۰/۰۶/۲۸    
نصرالله شهمرادی تاریخ تولد    ۱۳۴۹/۰۶/۳۰    

 

مهرماه
  تـــولـــد    شهادت
عبدالعزیز مذکوری ۱۳۴۷/۰۷/۰۱       تاریخ تولد ناصر توسلی تاریخ شهادت     ۱۳۵۹/۰۷/۰۱
خسرو عبدامامی تاریخ تولد       ۱۳۳۸/۰۷/۰۱ ماندنی عرشی تاریخ شهادت     ۱۳۵۹/۰۷/۰۱
علی اصغر عبدوئی تاریخ تولد       ۱۳۳۶/۰۷/۰۱ حسن قادری تاریخ شهادت     ۱۳۵۹/۰۷/۰۱
عباس بهمنیاری تاریخ تولد       ۱۳۳۸/۰۷/۰۱ خالد قادری تاریخ شهادت     ۱۳۵۹/۰۷/۰۱
سید هاشم موسوی گمارانی تاریخ تولد       ۱۳۵۳/۰۷/۰۱ قاسم قادری تاریخ شهادت     ۱۳۵۹/۰۷/۰۱
احمد نجارزاده تاریخ تولد       ۱۳۴۳/۰۷/۰۲ اسماعیل لحدانی تاریخ شهادت     ۱۳۵۹/۰۷/۰۱
سید مرتضی موسوی تاریخ تولد       ۱۳۴۰/۰۷/۰۳ بهادر غلامعلی زاده تاریخ شهادت     ۱۳۶۰/۰۷/۰۱
بهزاد بهمنی تاریخ تولد       ۱۳۳۶/۰۷/۰۴ خسرو عبدامامی تاریخ شهادت     ۱۳۵۹/۰۷/۰۲
حمید حسن زاده تاریخ تولد       ۱۳۳۷/۰۷/۰۶ عبدالحمید محمد پور تاریخ شهادت     ۱۳۵۹/۰۷/۰۲
عبدالکریم زارعی تاریخ تولد       ۱۳۴۲/۰۷/۰۶ محمد علی موسایی تاریخ شهادت     ۱۳۶۰/۰۷/۰۵
مظفر سهولی تاریخ تولد       ۱۳۳۷/۰۷/۰۶ عبدالحمید حسینی تاریخ شهادت     ۱۳۶۴/۰۷/۰۵
خاتون علیزاده داودی تاریخ تولد       ۱۳۱۹/۰۷/۰۹ ابراهیم کشتکار تاریخ شهادت     ۱۳۵۹/۰۷/۰۶
حسین منفرد تاریخ تولد       ۱۳۳۳/۰۷/۰۹ علی ربیعی تاریخ شهادت     ۱۳۶۲/۰۷/۱۱
عبدالرضا گرگین‌پور تاریخ تولد       ۱۳۳۹/۰۷/۰۹ حسین زرین تاریخ شهادت     ۱۳۶۳/۰۷/۱۳
علی صیدعالی ۱۳۳۲/۰۷/۱۰       تاریخ تولد احمد نجارزاده تاریخ شهادت     ۱۳۶۱/۰۷/۱۸
حسین خسروی تاریخ تولد       ۱۳۴۹/۰۷/۱۰ کرم کره بندی تاریخ شهادت     ۱۳۶۱/۰۷/۲۰
عبدالحسین شرطی تاریخ تولد       ۱۳۴۹/۰۷/۱۰ حسین منفرد تاریخ شهادت     ۱۳۶۲/۰۷/۲۷
علیرضا غلامی تاریخ تولد       ۱۳۴۰/۰۷/۱۲ حاصل زارعی تاریخ شهادت     ۱۳۶۲/۰۷/۲۸
فارس پور حیدر تاریخ تولد       ۱۳۴۶/۰۷/۱۶ علی میرشکاری تاریخ شهادت     ۱۳۵۹/۰۷/۲۹
فضل الله حیاتی تاریخ تولد       ۱۳۴۷/۰۷/۲۰ مجید عرشی تاریخ شهادت     ۱۳۵۹/۰۷/۳۰

 

آبان ماه
  تــولـد    شهادت 
محمد علی دارمی تاریخ تولد     ۱۳۴۴/۰۸/۰۱ محمد باقر ارجمند تاریخ شهادت      ۱۳۵۰/۰۸/۰۳
حاج عیسی باقری تاریخ تولد     ۱۳۲۶/۰۸/۰۵ محمد پولاد تاریخ شهادت      ۱۳۵۹/۰۸/۰۸
حبیب طاهری تاریخ تولد     ۱۳۴۲/۰۸/۰۵ هاشم امیری تاریخ شهادت      ۱۳۶۵/۰۸/۰۸
عبدالطیف حیدر زاده تاریخ تولد     ۱۳۳۴/۰۸/۱۰ ضرغام درخشان تاریخ شهادت      ۱۳۶۵/۰۸/۰۸
فریدون غلامی تاریخ تولد     ۱۳۱۳/۰۸/۱۲ داریوش منعمی تاریخ شهادت      ۱۳۶۱/۰۸/۱۱
جمشید رستمی تاریخ تولد     ۱۳۴۴/۰۸/۱۵ عبدالحسین سنگورزاده تاریخ شهادت      ۱۳۶۴/۰۸/۱۱
علی میر شکاری تاریخ تولد     ۱۳۳۳/۰۸/۱۶ احمد منصوری زاده تاریخ شهادت      ۱۳۶۱/۰۸/۱۴
نادر گودرزی تاریخ تولد     ۱۳۲۹/۰۸/۲۲ محمد علی خواجه تاریخ شهادت      ۱۳۶۱/۰۸/۱۶
صفر عالی زاده تاریخ تولد     ۱۳۳۰/۰۸/۲۴ سید مرتضی حسینی ‌زاده تاریخ شهادت      ۱۳۶۱/۰۸/۱۶
جلال عبدامامی تاریخ تولد     ۱۳۱۲/۰۸/۲۵ مصطفی شیری تاریخ شهادت      ۱۳۶۱/۰۸/۲۰
محمد علی خواجه تاریخ تولد     ۱۳۴۰/۰۸/۲۵ منوچهر عباسی تاریخ شهادت      ۱۳۶۱/۰۸/۲۰
هادی خسروانی تاریخ تولد     ۱۳۵۹/۰۸/۲۵ غلامرضا کمالی تاریخ شهادت      ۱۳۶۱/۰۸/۲۰
جواد فروتن تاریخ تولد     ۱۳۴۱/۰۸/۲۶ عبدالرضا گرگین‌پور تاریخ شهادت      ۱۳۶۱/۰۸/۲۰
    یدالله قندهاری زاده تاریخ شهادت      ۱۳۷۵/۰۸/۲۰
    عبدالزهراء محسنی تاریخ شهادت      ۱۳۶۰/۰۸/۲۲
    ابراهیم کاظمی پور تاریخ شهادت      ۱۳۶۴/۰۸/۲۴
    علی محمدی تاریخ شهادت      ۱۳۶۴/۰۸/۳۰

 

آذرماه
 تــولـد   شهادت 
غلامحسن کرمی تاریخ تولد     ۱۳۴۷/۰۹/۱۰ خداخواست علیزاده تاریخ شهادت      ۱۳۶۲/۰۹/۰۱
عبدالله بابدست تاریخ تولد     ۱۳۲۳/۰۹/۰۲ علی کریمی تاریخ شهادت      ۱۳۶۴/۰۹/۰۲
عبدالله نظری تاریخ تولد     ۱۳۴۲/۰۹/۰۲ عبدالحسین شیخ‌زاده تاریخ شهادت      ۱۳۶۱/۰۹/۰۴
عبدالحسین ملک زاده ۱۳۴۸/۰۹/۰۲     تاریخ تولد حمزه بیژنی تاریخ شهادت      ۱۳۶۰/۰۹/۰۹
امرالله محمدی تاریخ تولد     ۱۳۴۱/۰۹/۰۳ خداخواست خدرزاده تاریخ شهادت      ۱۳۶۰/۰۹/۰۹
عبدالحمید حسینی تاریخ تولد     ۱۳۴۳/۰۹/۰۷ نصرالله خزایی تاریخ شهادت      ۱۳۶۰/۰۹/۰۹
ناصر رسولی تاریخ تولد     ۱۳۲۵/۰۹/۰۸ حسن عبدالهی تاریخ شهادت      ۱۳۶۰/۰۹/۰۹
بهروز بهروزی تاریخ تولد     ۱۳۴۳/۰۹/۱۰ محمود فارسی بندری تاریخ شهادت      ۱۳۶۲/۰۹/۱۷
عزیز بیژنی تاریخ تولد     ۱۳۴۹/۰۹/۱۰ عباس بهمنیاری تاریخ شهادت      ۱۳۶۷/۰۹/۲۰
بهزاد بهزادی تاریخ تولد     ۱۳۴۱/۰۹/۱۰ سید هاشم موسوی  تاریخ شهادت      ۱۳۷۳/۰۹/۲۷
عبدالحمید هدایت تاریخ تولد     ۱۳۳۶/۰۹/۱۱    
خسرو عبدوئی تاریخ تولد     ۱۳۴۷/۰۹/۱۲    
بهرام توسلی تاریخ تولد     ۱۳۴۵/۰۹/۱۵    
محمود فارسی بندری تاریخ تولد     ۱۳۴۲/۰۹/۱۵    
جواد شادمانی تاریخ تولد     ۱۳۴۳/۰۹/۱۶    
خداخواست خدرزاده تاریخ تولد     ۱۳۴۴/۰۹/۲۰    
عبدالمجید ایزدی تاریخ تولد     ۱۳۴۱/۰۹/۲۰    
الله داد بهمنیاری تاریخ تولد     ۱۳۴۰/۰۹/۲۴    

 

دی ماه
 تـــولـد  شهادت 
مهدی رزمجو تاریخ تولد      ۱۳۴۳/۱۰/۰۱ علی صیادی تاریخ شهادت      ۱۳۶۵/۱۰/۰۴
محمد بهزادی ۱۳۴۱/۱۰/۰۱      تاریخ تولد جهانشیر بردستانی تاریخ شهادت      ۱۳۶۵/۱۰/۰۴
جلیل محمدی حقیقی ۱۳۴۶/۱۰/۰۱      تاریخ تولد محمد جعفر سعیدی تاریخ شهادت      ۱۳۶۵/۱۰/۰۴
غلامرضا مشکوری تاریخ تولد      ۱۳۴۳/۱۰/۰۱ محمد جعفر سهیلی تاریخ شهادت      ۱۳۶۵/۱۰/۰۴
محمد علی قنبر نیا ۱۳۴۳/۱۰/۰۲      تاریخ تولد مجید شریعتی تاریخ شهادت      ۱۳۶۵/۱۰/۰۴
ابوالفتح احمدزاده ۱۳۴۰/۱۰/۰۲      تاریخ تولد نادر شمسی دخت تاریخ شهادت      ۱۳۶۵/۱۰/۰۴
محمود زارعی تاریخ تولد      ۱۳۰۵/۱۰/۰۴ حبیب طاهری تاریخ شهادت      ۱۳۶۵/۱۰/۰۴
منوچهر عباسی تاریخ تولد      ۱۳۳۹/۱۰/۰۴ علی عباسی تاریخ شهادت      ۱۳۶۵/۱۰/۰۴
عبدالصمد سهیلی تاریخ تولد      ۱۳۳۱/۱۰/۰۵ موسی غلامزاد دیلمی تاریخ شهادت      ۱۳۶۵/۱۰/۰۴
حسن قادری تاریخ تولد      ۱۳۲۴/۱۰/۰۸ غلامرضا قاسمی تاریخ شهادت      ۱۳۶۵/۱۰/۰۴
ضرغام بیضائی تاریخ تولد      ۱۳۴۳/۱۰/۰۹ ابراهیم کدایی تاریخ شهادت      ۱۳۶۵/۱۰/۰۴
خسرو نجدی تاریخ تولد      ۱۳۳۹/۱۰/۰۹ غلامحسین کرمی تاریخ شهادت      ۱۳۶۵/۱۰/۰۴
علی ربیعی تاریخ تولد      ۱۳۴۱/۱۰/۱۰ احمد گلستانی تاریخ شهادت      ۱۳۶۵/۱۰/۰۴
غلامرضا دشتی تاریخ تولد      ۱۳۴۲/۱۰/۱۰ خسرو نظری تاریخ شهادت      ۱۳۶۵/۱۰/۰۴
غلامرضا کمالی تاریخ تولد      ۱۳۴۰/۱۰/۱۰ ناصر رسولی تاریخ شهادت      ۱۳۶۴/۱۰/۰۷
ایرج عوضی تاریخ تولد      ۱۳۴۱/۱۰/۱۲  نامدار دیوکس  تاریخ شهادت     ۱۳۶۱/۱۰/۰۷
حیدر تباشیر تاریخ تولد      ۱۳۴۰/۱۰/۱۵ سید فخرالدین موسوی تاریخ شهادت      ۱۳۶۲/۱۰/۱۱
سید مرتضی حسینی ‌زاده تاریخ تولد      ۱۳۴۴/۱۰/۱۵ سید مرتضی موسوی تاریخ شهادت      ۱۳۶۰/۱۰/۱۴
    نادر خضری تاریخ شهادت      ۱۳۶۵/۱۰/۱۹
    جمشید رستمی تاریخ شهادت      ۱۳۶۵/۱۰/۱۹
    عبدالصادق دریساوی تاریخ شهادت      ۱۳۵۹/۱۰/۲۰
    مهدی ناصر پوران تاریخ شهادت      ۱۳۶۳/۱۰/۲۴
    عبدالله بابدست تاریخ شهادت      ۱۳۶۵/۱۰/۲۴
    جواد شادمانی تاریخ شهادت      ۱۳۶۵/۱۰/۲۴
    عبدالکریم زارعی تاریخ شهادت      ۱۳۶۲/۱۰/۲۶
    غلامعباس ملک نیا تاریخ شهادت      ۱۳۵۹/۱۰/۲۷
    عبدالله نظری تاریخ شهادت      ۱۳۶۵/۱۰/۲۸
    عمار معرف تاریخ شهادت      ۱۳۶۴/۱۰/۳۰

 

بهمن ماه
 تــولـد  شـهادت 
عباس ملک زاده تاریخ تولد      ۱۳۴۷/۱۱/۰۱ امان الله خرمی
تاریخ شهادت      ۱۳۶۴/۱۱/۰۲
خسرو نظری تاریخ تولد      ۱۳۴۸/۱۱/۱۰ بهرام توسلی تاریخ شهادت      ۱۳۶۴/۱۱/۰۳
غلامحسین تیموری تاریخ تولد      ۱۳۱۰/۱۱/۱۲ هادی خسروانی تاریخ شهادت      ۱۳۶۴/۱۱/۰۳
مصطفی شیری تاریخ تولد      ۱۳۴۱/۱۱/۱۲ غلام زارع تاریخ شهادت      ۱۳۶۴/۱۱/۰۳
مجید خزایی تاریخ تولد      ۱۳۴۳/۱۱/۱۵ سعید محسنی تاریخ شهادت      ۱۳۶۴/۱۱/۰۳
ابراهیم تباشیر تاریخ تولد      ۱۳۴۸/۱۱/۱۸ غلامرضا تیلک تاریخ شهادت      ۱۳۶۵/۱۱/۰۳
حسین ملک زاده تاریخ تولد      ۱۳۵۰/۱۱/۱۹ یوسف دشتی تاریخ شهادت      ۱۳۶۵/۱۱/۰۳
سید ابراهیم موسوی تاریخ تولد      ۱۳۴۴/۱۱/۲۶ عبدالحسین ملک زاده تاریخ شهادت      ۱۳۶۵/۱۱/۰۳
خالد قادری تاریخ تولد      ۱۳۳۲/۱۱/۲۷ محمود احمدی تاریخ شهادت      ۱۳۶۵/۱۱/۰۳
ماشاء الله رخشانپور تاریخ تولد      ۱۳۴۰/۱۱/۳۰ حسین خسروی تاریخ شهادت      ۱۳۶۵/۱۱/۰۳
    مهدی سلامی تاریخ شهادت      ۱۳۶۷/۱۱/۲۰
    عبدالمجید ایزدی تاریخ شهادت      ۱۳۶۴/۱۱/۲۱
    فارس پور حیدر تاریخ شهادت      ۱۳۶۵/۱۱/۲۱
    قاسم احمدی تاریخ شهادت      ۱۳۶۴/۱۱/۲۲
    علی اصغر عبدوئی تاریخ شهادت      ۱۳۶۴/۱۱/۲۳
    شهسوار تندید تاریخ شهادت      ۱۳۶۴/۱۱/۲۳
    فریدون غلامی تاریخ شهادت      ۱۳۶۰/۱۱/۲۳
    جهانگیر رشیدی تاریخ شهادت      ۱۳۶۴/۱۱/۲۳
    عبدالصمد سهیلی تاریخ شهادت      ۱۳۶۴/۱۱/۲۴
    ابوالفتح احمدزاده تاریخ شهادت      ۱۳۶۳/۱۱/۲۵
    مرتضی غلامی تاریخ شهادت      ۱۳۶۳/۱۱/۲۶
    جلیل محمدی حقیقی تاریخ شهادت      ۱۳۶۴/۱۱/۲۸
    مهدی توکل دریایی تاریخ شهادت      ۱۳۶۴/۱۱/۲۷
    عوض درویشی تاریخ شهادت      ۱۳۶۴/۱۱/۲۸
    حاج عیسی باقری تاریخ شهادت      ۱۳۶۴/۱۱/۳۰

 

اسفندماه
 تـــولـد شهادت 
اسماعیل لحدانی تاریخ تولد      ۱۳۱۸/۱۲/۰۱ عبدالعزیز سهیلی   تاریخ شهادت       ۱۳۶۳/۱۲/۰۲ 
عبدالله لیراوی تاریخ تولد      ۱۳۴۳/۱۲/۰۱ امرالله محمدی تاریخ شهادت        ۱۳۶۲/۱۲/۰۲
احمد کهزادی تاریخ تولد      ۱۳۵۲/۱۲/۰۲ علیرضا رضایی(عبدالسید) تاریخ شهادت       ۱۳۶۱/۱۲/۰۵ 
موسی غلامزاد دیلمی تاریخ تولد      ۱۳۴۵/۱۲/۰۳ اردشیر خلیفات تاریخ شهادت       ۱۳۶۵/۱۲/۰۷
منصور امیدی تاریخ تولد      ۱۳۳۸/۱۲/۰۷ علی روئین تن تاریخ شهادت       ۱۳۶۰/۱۲/۱۱
اکبر دهدشتی تاریخ تولد      ۱۳۴۵/۱۲/۰۷ غلامحسین لیراوی تاریخ شهادت       ۱۳۶۰/۱۲/۱۳
عبدالحسین شیخ‌زاده تاریخ تولد      ۱۳۳۹/۱۲/۰۷ عباس واعظ زاده تاریخ شهادت       ۱۳۷۱/۱۲/۱۴
نامدار دیوکس تاریخ تولد      ۱۳۳۸/۱۲/۰۸ حسن حیدری شولی تاریخ شهادت       ۱۳۷۶/۱۲/۱۴
محمدغلامی تاریخ تولد      ۱۳۳۶/۱۲/۱۰ محمد بهزادی تاریخ شهادت       ۱۳۶۵/۱۲/۱۷
عمار معرف ۱۳۳۹/۱۲/۱۷      تاریخ تولد حسن تنگستانی تاریخ شهادت       ۱۳۶۵/۱۲/۱۷
ابراهیم کدایی تاریخ تولد      ۱۳۴۵/۱۲/۲۰ عبدالله رستمی تاریخ شهادت       ۱۳۶۳/۱۲/۱۸
یونس شهابی‌زاده تاریخ تولد      ۱۳۵۵/۱۲/۲۰ محمد علی شهبازی تاریخ شهادت       ۱۳۶۲/۱۲/۲۲
    امان الله ذوالفقاری تاریخ شهادت       ۱۳۶۳/۱۲/۲۲
    علی گرگی پور تاریخ شهادت       ۱۳۶۳/۱۲/۲۳
    ابراهیم تباشیر تاریخ شهادت       ۱۳۶۳/۱۲/۲۴
    بهمن چهاروسی زاده تاریخ شهادت       ۱۳۶۳/۱۲/۲۵
    حسن رزمجو تاریخ شهادت       ۱۳۶۳/۱۲/۲۶
    یونس شهابی‌زاده تاریخ شهادت       ۱۳۷۵/۱۲/۲۶
    عبدالله علیپور تاریخ شهادت       ۱۳۶۲/۱۲/۲۸

 

Views: 6098